Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

Test z zakresu bezpieczeństwa pieszych

autor:
Marek Konkolewski
Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pola ( ) przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test wielkokrotnego wyboru! ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik.
Jeśli uzyskasz 17 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze. Powodzenia!

Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *

1. Pieszy idący poboczem w strefie zamieszkania

 1. jest obowiązany iść lewą stroną drogi,
 2. może iść prawą stroną drogi,
 3. może korzystać z całej szerokości drogi.
2. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych:
 1. może iść obok siebie,
 2. poruszanie się w takich warunkach obok siebie jest zabronione,
 3. obowiązanych jest iść jeden za drugim.
3. Pieszy może iść po jezdni:
 1. w razie braku chodnika, pobocza lub innej drogi dla pieszych, albo niemożności korzystania z pobocza,
 2. pieszy nigdy nie może iść po jezdni,
 3. może zawsze po lewej stronie jezdni, ponieważ widzi jadące z naprzeciwka pojazdy.
4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów:
 1. jest zabronione w każdej sytuacji i warunkach,
 2. jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich i pod warunkiem ustępowania miejsca rowerom,
 3. z obowiązku ustępowania miejsca rowerowi jest zwolniona osoba niepełnosprawna korzystająca z drogi dla rowerów.
5. Kolumna pieszych w wieku do 10 lat:
 1. może poruszać się tylko prawą stroną jezdni,
 2. nie powinna poruszać się po prawej stronie jezdni,
 3. generalnie powinna korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - pobocza.
6. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej:
 1. tylko "gęsiego", czyli jeden za drugim,
 2. tylko dwójkami,
 3. tylko czwórkami.
7. W strefie zamieszkania:
 1. pieszy może korzystać z całej szerokości drogi,
 2. może przebiegać przez jezdnię,
 3. nie musi korzystać z przejścia dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię.
8. Znak ten:

 1. gwarantuje bezpieczne przejście przez jezdnię,
 2. oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi,
 3. zwalnia pieszego z zachowania szczególnej ostrożności.
9. Znak ten oznacza:

 1. drogę przeznaczoną tylko dla osób dorosłych z dzieckiem ,
 2. drogę dla pieszych,
 3. zakaz wstępu dla pieszych.
10. Znak ten umieszczony po prawej stronie drogi oznacza, że:

 1. ruch pieszych zabroniony jest na całej szerokości drogi,
 2. ruch pieszych dozwolony jest po lewej stronie drogi,
 3. zabronione jest kierowanie rowerem po prawej stronie drogi przez ośmioletnie dziecko pozostające pod opieką osoby pełnoletniej.
11. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem jest:
 1. dozwolone, ale tylko na wyznaczonym przejściu dla pieszych,
 2. zabronione, w tym również na przejściach dla pieszych,
 3. zabronione ale tylko poza przejściem dla pieszych.
12 Pieszy przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym:
 1. może korzystać tylko z wyznaczonych przejść dla pieszych,
 2. może przejść w dowolnym miejscu, jeżeli do przejścia jest więcej niż 100 metrów,
 3. może przejść w dowolnym miejscu, pod warunkiem zachowania ostrożności.
13. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać:
 1. 20 metrów,
 2. 100 metrów,
 3. 50 metrów.
14. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest:
 1. dozwolone na obszarze zabudowanym tylko na przejściach dla pieszych,
 2. dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 metrów i pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pojazdom,
 3. dozwolone zawsze jeżeli odległość od wyznaczonego przejścia przekracza 100 metrów.
15. Znak ten:

 1. wskazuje pieszemu miejsce przejścia przez jezdnię,
 2. ostrzega pieszego o przejściu dla pieszych,
 3. ostrzega kierującego pojazdem o przejściu dla pieszych.
16. Znak ten oznacza, że:

 1. ruch rowerzystów i pieszych odbywa się po stronach drogi wskazanych na znaku,
 2. ruch rowerzystów i pieszych odbywa się na całej powierzchni drogi,
 3. na drodze tej pierwszeństwo posiadają piesi.
17. Dziecko poniżej siódmego roku życia przechodzące przez jezdnię poza obszarem zabudowanym musi znajdować się:
 1. pod opieką osoby pełnoletniej,
 2. pod opieką osoby co najmniej 10-cio letniej,
 3. obowiązkowo pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
18. Ośmioletnie dziecko prowadzące rower jest traktowane:
 1. jako kierujący,
 2. jako pieszy,
 3. jako uczestnik ruchu.
19. Dziecko w wieku do 15 lat poruszające się po drodze, po zmierzchu na obszarze zabudowanym:
 1. obowiązane jest używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,
 2. jest zwolnione z prawnego obowiązku używania elementów odblaskowych,
 3. obowiązane jest używać latarki ze światłem białym.
20. Sześcioletnie dziecko w strefie zamieszkania:
 1. może korzystać z drogi bez opieki osoby starszej,
 2. musi się znajdować pod opieką osoby siedemnastoletniej,
 3. musi znajdować się pod opieką osoby co najmniej 10-cio letniej.
21. W takiej sytuacji:

 1. kierujący pojazdem ma pierwszeństwo przed pieszym,
 2. pieszy powinien korzystać z wyznaczonego przejścia dla pieszych,
 3. kierujący obowiązany jest zatrzymać pojazd.
22. W takiej sytuacji:

 1. kierujący pojazdem nr 1 musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu,
 2. kierujący pojazdem nr 1 ma pierwszeństwo przed pieszym, ponieważ ten nie korzysta z wyznaczonego przejścia dla pieszych,
 3. kierujący pojazdem nr 2 ustępuje pierwszeństwa obu pieszym.
23. W takiej sytuacji:

 1. kierujący pojazdem nr 1 może kontynuować jazdę, zachowując szczególną ostrożność, jeśli ruszy pojazd nr 2.
 2. kierujący pojazdem nr 1 jest obowiązany zatrzymać się przed przejściem,
 3. kierujący pojazdem nr 2 musi tak długo stać, aż pieszy przejdzie na drugą stronę jezdni i wejdzie na chodnik.
24. W tej sytuacji:

 1. kierujący pojazdami nr 1 i 2 powinni zachować szczególną ostrożność,
 2. kierujący pojazdami nr 1 i 2 powinni zmniejszyć prędkość,
 3. kierujący pojazdem nr 1 może wyprzedzić pojazd nr 2.
25. W tej sytuacji:

 1. kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
 2. kierujący pojazdem nr 2 ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
 3. piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami.