Wychowanie Komunikacyjne

[ Testy | www.wychowaniekomunikacyjne.pl ]

FINAŁ XXXI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
Opole - Biała 2008 rok

Test ze znajomości przepisów ruchu drogowego dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) .
Autorzy: Mariusz Wasiak, Mirosława Świdzińska - KG Policji

Wpisz do rubryki swoje imię, nazwisko i miejscowość. Wypełnij test zaznaczając pola przy prawidłowej odpowiedzi ( UWAGA: test wielokrotnego wyboru! ). Następnie kliknij "Sprawdź Odpowiedzi!" i odczytaj swój wynik. Jeśli uzyskasz 14 lub więcej punktów, Twój wynik zostanie odnotowany w Księdze a Ty będziesz mógł zobaczyć prawidłowe odpowiedzi. Powodzenia!

Jeśli chcesz wypełnić test jeszcze raz, przyciśnij klawisz aby wymazać poprzednie odpowiedzi.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:

* * *

 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:
  1. pierwszy z idących z lewej strony obowiązany jest nieść latarkę ze światłem białym skierowanym do przodu,
  2. pierwszy z idących z prawej strony obowiązany jest nieść latarkę ze światłem białym skierowanym do przodu,
  3. ostatni z idących z lewej strony obowiązany jest nieść latarkę ze światłem czerwonym skierowanym do tyłu.

 2. Rowerzyście zabrania się:
  1. omijania pojazdu oczekującego na przejeździe kolejowym, jeśli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu,
  2. wjeżdżania na przejazd, jeśli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
  3. wjeżdżania na przejazd w trakcie podnoszenia zapór.

 3. Zabrania się pieszemu przechodzenia przez jezdnię poza wyznaczonych przejściem:
  1. na skrzyżowaniu
  2. w sytuacji gdy do wyznaczonego przejścia jest więcej niż 150 m,
  3. na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej.

 4. Rower powinien być obowiązkowo wyposażony w:
  1. element odblaskowy barwy czerwonej w kształcie trójkąta umieszczony z tyłu,
  2. co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
  3. światło w kolorze czerwonym umieszczone z tyłu, może być migające.

 5. Rowerzysta ustępuje pierwszeństwa pieszym:
  1. na drodze dla rowerów,
  2. na jezdni w strefie zamieszkania,
  3. w czasie jazdy poboczem.

 6. Przedstawiony znak: rysunek
  1. wskazuje miejsce bezwzględnego zatrzymania roweru przed wjazdem na drogę z pierwszeństwem przejazdu,
  2. wskazuje miejsce warunkowego zatrzymania roweru na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub sygnałem świetlnym,
  3. wskazuje miejsce zatrzymania przed znakiem "stop" i wjazdem na drogę z pierwszeństwem.

 7. Który ze znaków oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych po jezdni i poboczu :

   rysunek

  1. rysunek

  2. rysunek

 8. Znak ten:

  rysunek

  1. ustala pierwszeństwo przejazdu w sposób inny niż przewidują przepisy ogólne prawa o ruchu drogowym,
  2. ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami,
  3. zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności.

 9. Przedstawiona postawa policjanta regulującego ruchem na skrzyżowaniu oznacza:

  rysunek

  1. zmianę dotychczas dawanego sygnału,
  2. pozwolenie na wjazd na skrzyżowanie dla pojazdów na lewym pasie ruchu,
  3. odpowiednik sygnału zielonego na sygnalizatorze.

 10. Znak ten informuje o:

  rysunek

  1. zakazie korzystania z tak oznakowanej drogi przez pieszych,
  2. wjeździe na parking dla samochodów osobowych
  3. zakazie korzystania z tak oznakowanej drogi przez rowerzystów.

 11. Rowerzyście zabrania się:
  1. jazdy rowerem, który nie posiada światełka odblaskowego barwy czerwonej, umieszczonego z tyłu, w kształcie innym niż trójkąt,
  2. ciągnięcia za pojazdem osoby na wrotkach lub rolkach,
  3. przewożenia na specjalnym siodełku zapewniającym bezpieczna jazdę osoby, która ma ukończone 7 lat.

 12. Przy jakiej dozwolonej prędkości na drodze, kierujący rowerem jednośladowym, przy spełnieniu dodatkowych warunków, może korzystać z chodnika położonego wzdłuż tej drogi?:
  1. 40 km/h,
  2. 50 km/h,
  3. 60 km/h.

 13. Rowerzyście zabrania się:
  1. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
  2. wyprzedzania na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na który ruch jest kierowany.
  3. postoju na moście.

 14. Jadąc poboczem kierujący rowerem, może:
  1. jechać bez wymaganego wyposażenia roweru,
  2. używać sygnału dźwiękowego celem ostrzeżenia innych uczestników ruchu drogowego przed niebezpieczeństwem,
  3. jechać obok drugiego uczestnika ruchu drogowego.

 15. Zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, rowerzysta jest obowiązany:
  1. przed wjechaniem na tory upewnić się czy nie nadjeżdża pociąg,
  2. jechać z taką prędkością, aby mógł się zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy,
  3. zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez tory.

 16. W tej sytuacji kierujący rowerem:

  rysunek

  1. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1,
  2. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
  3. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.

 17. W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem ma pierwszeństwo przed pojazdem:

  rysunek

  1. nr 1,
  2. nr 2,
  3. nr 3.

 18. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

  rysunek

  1. nie musi zachowywać szczególnej ostrożności gdyż jedzie drogą z pierwszeństwem,
  2. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1
  3. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,

 19. Na tym skrzyżowaniu:

  rysunek

  1. motorowerzysta ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1,
  2. pojazd nr 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1
  3. pojazd nr 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2

 20. W przedstawionej sytuacji pojazdy przejeżdżają w następującej kolejności:

  rysunek

  1. rowerzysta, pojazd nr 1, pojazd nr 2,
  2. pojazd nr 1, pojazd nr 2, rowerzysta,
  3. pojazd nr 2, rowerzysta, pojazd nr 1.

 21. Podstawowe czynności ratunkowe wobec osoby nieprzytomnej to:
  1. udrożnienie dróg oddechowych,
  2. sprawdzenie, czy poszkodowany oddycha prawidłowo,
  3. ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

 22. Jeżeli ofiara wypadku nie oddycha, ale wyczuwalne jest u niej tętno, należy:
  1. nie ruszać ofiary, wezwać policję,
  2. udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta,
  3. rozpocząć masaż serca.

 23. Jeżeli ofiara wypadku doznała urazu brzucha, to należy ją ułożyć:
  1. w pozycji bocznej ustalonej,
  2. na plecach w pozycji półsiedzącej z ugiętymi kończynami dolnymi,
  3. na boku z wyprostowanymi nogami.

 24. W przypadku otarcia naskórka:
  1. zranione miejsce przemywamy wodą utlenioną,
  2. nakładamy wyjałowiony opatrunek i bandażujemy albo zabezpieczamy opatrunek plastrem,
  3. dzwonimy pod numer 998 lub 112.
 25. Jeśli ranny jest przytomny i podejrzewamy u niego uraz kręgosłupa piersiowego, należy ułożyć poszkodowanego:
  1. na brzuchu,
  2. na boku,
  3. płasko na wznak na twardym podłożu.