Warunki przyjęcia materiału do druku

Tematyka

Warunki techniczne

Tekst

Ilustracje

Nośniki

Dane osobowe autora

brak danych osobowych autora oznacza rezygnację z honorarium

Do wypłacenia honorarium niezbędne są następujące dane dla Urzędu Skarbowego:

imię (imiona), nazwisko ..............................................................
nazwisko panieńskie ..................................................................
imiona rodziców ......................................................................
data i miejsce urodzenia .............................................................
adres zamieszkania ...................................................................
......................................................................................
seria i nr dowodu osobistego .........................................................
pesel ................................................................................
NIP ..................................................................................
numer i adres Urzędu Skarbowego ......................................................
nazwa banku, Nr oddziału i numer osobistego rachunku bankowego
..........................................................................................
..........................................................................................

Prosimy podać też numer telefonu

UWAGA!
Od 2007 roku czasopismo ukazuje się nieregularnie. Terminy druku są nieraz odległe. Na życzenie przesyłamy zaświadczenie o przyjęciu materiału do publikacji. Przesłanie materiału oznacza zgodę na publikację drukiem oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej.

Redakcja zastrzega prawo do drobnych zmian redakcyjnych i skrótów bez uzgodnienia z autorem.

wersja do druku