Wychowanie Komunikacyjne
Czasopismo dla nauczycieli

Porozumienie w sprawie organizacji turniejów

W 2003 roku zawarto Porozumienie pomiędzy czterema instytucjami, które już weszło w życie, mające istotne znaczenie w organizowaniu Turniejów związanych z wychowaniem komunikacyjnym w 2004 r. dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Podpisane przez podsekretarzy stanu. To ważny dokument, bowiem dotychczas współpraca tych instytucji polegała na doraźnych ustaleniach i umowach zatwierdzanych przez dyrektorów departamentów.

P O R O Z U M I E N I E

Zawarte pomiędzy:
  • Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu
  • Ministrem Infrastruktury
  • Komendantem Głównym Policji

a

Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego -zwanym dalej organizatorem:

§ 1

Strony porozumienia deklarują współpracę przy organizacji:
1. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
2. Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, każda w zakresie swoich ustawowych kompetencji.

§ 2

Komenda Główna Policji wspiera działania organizacyjne na rzecz Turniejów w formie rzeczowej. Pozostałe strony porozumienia wspierają działania organizacyjne zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej.

§ 3

1. Organizator powołuje Komitety Organizacyjne poszczególnych etapów obu Turniejów.
2. W skład Krajowego Komitetu Organizacyjnego wchodzą przedstawiciele stron porozumienia oraz przedstawiciele innych instytucji wspierających działania organizacyjne.
3. W skład Wojewódzkich Komitetów Organizacyjnych wchodzą przedstawiciele:
  • Kuratorium Oświaty,
  • Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  • Komendy Wojewódzkiej Policji,
  • Zarządu Okręgowego PZM,
  • Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,
  • Inne zaproszone instytucje , osoby prawne i fizyczne.

§ 4

Organizator wskazuje siedzibę Krajowego Biura Organizacyjnego Turniejów oraz ustala siedziby Wojewódzkich Biur Organizacyjnych.

§ 5

Organizację oraz zakres zadań Turniejów na dany rok szkolny określają regulaminy zatwierdzone przez Krajowy Komitet Organizacyjny.

§ 6

Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Porozumienie zostaje sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 8

1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rozwiązanie porozumienia w danym roku szkolnym może nastąpić w terminie od 1 września do 31 stycznia.

wersja do druku
administrator strony: filips
>

Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Porozumienie zostaje sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 8

1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rozwiązanie porozumienia w danym roku szkolnym może nastąpić w terminie od 1 września do 31 stycznia.

wersja do druku
administrator strony: filips