Wychowanie Komunikacyjne
Czasopismo dla nauczycieli

Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego na 2004 rok

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny, zwany dalej Turniejem organizowany jest w szkołach ponadgimnazjalnych.

I. CELE TURNIEJU
 1. Popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej.
 2. Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego.
 3. Propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 4. Propagowanie sportów motorowych.
II. ORGANIZATORZY TURNIEJU
 1. Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy.
 2. Współorganizatorami Turnieju są: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego - wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.
 3. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu sprawuje nadzór pedagogiczny nad przebiegiem Turnieju. Wspiera finansowo działania organizacyjne turnieju.
 4. Współorganizatorem Turnieju jest Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, które jednocześnie sprawuje nadzór techniczny i udziela wsparcia w organizacji i przeprowadzeniu turnieju.
 5. Organizatorzy odpowiedzialni za przeprowadzenie eliminacji w poszczególnych etapach Turnieju, powołują lokalne Komitety Organizacyjne.
 6. Do zorganizowania i przeprowadzenia poszczególnych etapów Turnieju, a także finału ogólnopolskiego, organizatorzy zapraszają władze samorządowe i administracyjne oraz inne instytucje i organizacje, których przedstawiciele wchodzą automatycznie w skład Komitetu Organizacyjnego danego etapu Turnieju.
 7. Komitety organizacyjne, organizują poszczególne etapy Turnieju, począwszy od eliminacji miejskich, powiatowych. Etap szkolny organizują dyrekcje szkół. Finał - organizator i współorganizatorzy Turnieju.
 8. Gospodarzem Turnieju może być szkoła, instytucja albo organizacja dysponująca warunkami umożliwiającymi przeprowadzenie konkurencji wskazanych w regulaminie.
 9. Przy realizacji poszczególnych etapów Turnieju, organizatorzy mogą zaprosić do współpracy inne instytucje i organizacje.
III. KRAJOWY KOMITET ORGANIZACYJNY
 • Andrzej Rajchert - Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego - Przewodniczący Komitetu
 • Marek Jewuła - Komenda Główna Policji - Zastępca Przewodniczącego
 • Wojciech Morawski - Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego - Zastępca Przewodniczącego
 • Danuta Dzido - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
 • Marek Fidos - Komenda Stołeczna Policji
 • Andrzej Grzegorczyk -Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Wojciech Jabłoński - Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
 • Marek Konkolewski - Komenda Główna Policji
 • Jan Nowak - Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Automobilklubu Polski
 • Włodzimierz Sel - Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Automobilklubu Polski
 • Mirosława Świdzińska - Komenda Główna Policji
 • Waldemar Wierzbicki - Komenda Stołeczna Policji

Krajowe Biuro organizacyjne Turnieju, mieści się w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Motorowego, 02-518 Warszawa ul. Kazimierzowska 66 tel. (022) 849-93-61, 849-80-71, fax 848-77-77, e-mail w.morawski@pzm.pl

Biura organizacyjne turnieju wydają decyzję we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących zagadnień merytorycznych, związanych z organizacją i przebiegiem poszczególnych etapów Turnieju oraz w sprawach spornych. Do występowania do Krajowego Biura Organizacyjnego Turnieju w ww. sprawach upoważnione są Wojewódzkie Komitety Organizacyjne.

Wojewódzkie Biuro Organizacyjne w formie pisemnej, informuje Krajowe Biuro Organizacyjne Turnieju o terminie finałów wojewódzkich.

IV. ZADANIA KOMITETÓW ORGANIZACYJNYCH TURNIEJÓW
 1. Propagowanie celów Turnieju w środkach masowego przekazu.
 2. Gromadzenie funduszy i środków na nagrody dla zwycięzców oraz na organizację Turnieju.
 3. Organizowanie i przeprowadzenie poszczególnych etapów Turnieju.
 4. Powołanie Jury, Sędziego Głównego i sędziów pomocniczych.
 5. Opracowanie pytań dla konkurencji na poszczególnych etapach Turnieju oraz zabezpieczenie do czasu ich rozpoczęcia.
 6. Przekazanie regulaminu Turnieju poszczególnym organizatorom.
V. ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
 1. Komitet organizuje miejskie, powiatowe i wojewódzkie etapy Turnieju. Etap szkolny organizują dyrekcje szkół i organy nadzorujące szkoły.
 2. Do zadań komitetu organizacyjnego w szczególności należy:
  • promowanie idei Turnieju i informowanie o nim społeczeństwa przy współpracy ze środkami masowego przekazu,
  • zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania i przeprowadzenia eliminacji,
  • podanie postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych,
  • zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji oraz ustalenie terminu finału miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego,
  • opracowanie pisemnych pytań testowych, pytań ustnych oraz zadań do konkurencji praktycznych dla danego etapu Turnieju,
  • powołanie zespołu sędziowskiego i sędziego głównego,
  • zapewnienie opieki medycznej podczas trwania Turnieju,
  • zapewnienie posiłków uczestnikom i ich opiekunom,
  • zorganizowanie w miarę możliwości towarzyszących imprez tematycznych związanych z problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zgłoszenie najlepszych drużyn do udziału w wyższym etapie Turnieju,
  • zorganizowanie uroczystego zakończenia eliminacji, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.
 3. Wojewódzkie Biura Organizacyjne prowadzą dokumentację danego szczebla turnieju, sporządzają sprawozdania z Finałów wojewódzkich i przesyłają go do Krajowego Biura Organizacyjnego (zał. nr 1) wraz ze zgłoszeniem najlepszej drużyny do udziału w finale ogólnopolskim Turnieju (zał. 2).
VI. ZADANIA KOMITETU (SZKOLNEGO, MIEJSKIEGO, POWIATOWEGO) ORGANIZACYJNEGO TURNIEJU
 1. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Turnieju na etapie szkolnym jest dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego wyznaczona. Na etapie miejskim, powiatowym, Przewodniczącego Komitetu wyznacza właściwy miejscowo organizator Turnieju.
 2. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego w celu zorganizowania i przeprowadzenia danego etapu eliminacji zaprasza do komitetu wybranych przedstawicieli szkoły, instytucji i organizacji działających na rzecz placówek oświatowych oraz osoby zainteresowane propagowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 3. Do zadań Komitetu Organizacyjnego Turnieju należy między innymi:
  • zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania i przeprowadzenia eliminacji,
  • zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji, oraz zgłoszenie drużyny do etapu wyższego,
  • rozpropagowanie idei Turnieju wśród społeczeństwa danej miejscowości,
  • powołanie Jury, Sędziego Głównego i sędziów pomocniczych,
  • opracowanie pytań dla poszczególnych konkurencji na podstawie regulaminu Turnieju,
  • zdeponowanie zestawu pytań dla poszczególnych konkurencji do czasu przeprowadzenia eliminacji,
  • zapewnienie opieki medycznej podczas trwania eliminacji,
  • prowadzenie dokumentacji oraz sporządzenie protokołu z przebiegu eliminacji.
VII. ZADANIA JURY I ZESPOŁU SĘDZIOWSKIEGO
 1. Do zadań Jury należy:
  • ogłoszenie wyników końcowych oraz sporządzanie komunikatu z Turnieju.
 2. Do zadań Sędziego Głównego na każdym etapie Turnieju należy:
  • przeprowadzenie odprawy z opiekunami uczestników, której celem jest szczegółowe omówienie przebiegu i zasad poszczególnych konkurencji oraz zasad punktacji,
  • nadzorowanie nad prawidłowością przebiegu konkurencji i pracą sędziów pomocniczych,
  • rozpatrywanie spraw spornych, odwołań i protestów zgłaszanych w czasie trwania Turnieju, po zakończeniu konkurencji w porozumieniu z Jury oraz zainteresowaną stroną,
  • po zakończeniu każdej konkurencji ogłoszenie wyników.
VIII. ZASADY ORGANIZACYJNE
 1. W eliminacjach Turnieju biorą udział uczniowie posiadający legitymację danej szkoły i absolwenci w danym roku szkolnym. Od uczestnika, który bierze udział w konkurencjach sprawnościowych jazdy samochodem lub motocyklem, wymagane są stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem.
 2. Na podstawie indywidualnych wyników uzyskanych w eliminacjach szkolnych, tworzone są trzyosobowe drużyny do reprezentowania szkoły w dalszym etapie Turnieju.
 3. Eliminacje szkolne mogą być poprzedzone eliminacjami klasowymi.
 4. Każdy uczestnik eliminacji odpowiada na pytania testowe.
 5. W każdej eliminacji jest 20 pytań testowych wielokrotnego wyboru, które obejmują następującą tematykę:
  • znajomość zasad i przepisów ruchu drogowego (15 pytań)
  • obsługa pojazdu (2 pytania)
  • pomoc przedmedyczna (3 pytania),
 6. Odpowiedź na pytanie testowe, na otrzymanym arkuszu, polega na zaznaczeniu znakiem X numeru odpowiedzi uznanej za prawidłową. Nie dopuszcza się poprawek i skreśleń (traktowane będą jako odpowiedzi błędne).
 7. Dyrektor szkoły, po przeprowadzeniu etapu szkolnego, zgłasza skład drużyny i jej opiekuna do organizatora danego etapu.
 8. W konkurencji - test ze znajomości przepisów ruchu drogowego (wymienionej w rozdz. VIII pkt. 5) uczestniczy cała drużyna. W pozostałych konkurencjach, uczestnicy wyznaczani są przez opiekuna drużyny
 9. Do eliminacji miejskich i powiatowych, szkoły mogą zgłaszać dowolną liczbę drużyn, w zależności od kierunków nauczania. Liczba uczestników w eliminacjach miejskich, powiatowych ustala właściwy Komitet Organizacyjny biorąc pod uwagę terminy zgłoszeń oraz możliwości techniczne i czasowe.
 10. Liczbę konkurencji w eliminacjach szkolnych, miejskich i powiatowych, ustala Komitet Organizacyjny, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń i możliwości techniczne organizatora.
 11. Do eliminacji wojewódzkich przystępują najlepsze drużyny, wyłonione w etapie miejskim i powiatowym. O kolejności startu w konkurencjach decyduje losowanie przeprowadzone na odprawie technicznej przed rozpoczęciem Turnieju.
 12. Finał Wojewódzki i Finał Ogólnopolski składają się z następujących konkurencji:
  1. a. testu obejmującego tematykę zawartą w rozdziale VIII punkt 5, przeprowadzonego dla wszystkich uczestników w tym samym czasie i miejscu,
  2. sprawdzianu z umiejętności rozpoznawania części lub podzespołów z nazwy lub funkcji w pojeździe, mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i prawidłową eksploatację pojazdu.
  3. sprawdzianu z umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej,
  4. sprawdzianu z obsługi codziennej,
  5. jazdy sprawnościowej:
   • pojazdem jednośladowym: motocyklem o pojemności skokowej silnika do 150 cm sześciennych wg trasy przejazdu zbliżonej lub proponowanej przez głównego organizatora Turnieju (zał. Nr. 3),
   • samochodem osobowym wg trasy przejazdu zbliżonej lub proponowanej przez głównego organizatora Turnieju (zał. Nr. 4).

   Próbę polegającą na bezpiecznej i technicznej jeździe przeprowadza się na utwardzonym placu o wymiarach zapewniających bezpieczeństwo uczestników i widzów.

   Sprzęt do ustawienia trasy jazdy motocyklem - słupki przeszkodowe, chorągiewki na drzewcach, deska o wymiarach 8m x 0,25m, drabina długości 8 m i szerokości 1m, odległości szczebli 1m.

   Sprzęt do ustawienia trasy jazdy samochodem osobowym - słupki przeszkodowe i chorągiewki na drzewcach.

 13. W Finale ogólnopolskim udział bierze zwycięska drużyna, wyłoniona z Finału Wojewódzkiego.
 14. Miejsce i termin Finału Ogólnopolskiego wyznacza Krajowy Komitet Organizacyjny Turnieju.
 15. W przypadkach szczególnych dopuszcza się możliwość startu drużyny zdekompletowanej (2-osobowej), o czym decyduje właściwy Komitet Organizacyjny Turnieju.
 16. Obowiązki uczestników w czasie trwania imprezy:
  1. uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu, instrukcjom i dodatkowym zarządzeniom organizatora,
  2. uczestnicy startujący w próbie jazdy motocyklem, zobowiązani są posiadać strój zasłaniający całe ciało oraz buty z przedłużoną cholewką, rękawice i kask ochronny,
  3. uczestnicy niespełniający wymogów wynikających z zapisu pkt. a i b nie będą dopuszczeni do konkurencji, co skutkuje otrzymaniem przez drużynę 0 pkt.
 17. Numery startowe, kaski ochronne (jazda motocyklem) oraz pojazdy do konkurencji sprawnościowej jazdy motocyklem i samochodem zapewnia organizator.
IX. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA

Przebieg poszczególnych konkurencji i ich ocena.

 1. W eliminacjach wszystkich szczebli i Finale uczestnicy oceniani są indywidualnie na podstawie wyników pytań testu. Za prawidłową odpowiedź na każde pytanie uczestnik otrzymuje 1 punkt (max. 20 punktów). Czas rozwiązywania testu nie może przekroczyć 30 minut. W konkurencji testu ocenia się sumę punktów uzyskanych przez każdego uczestnika drużyny.
 2. Sprawdzian z umiejętności rozpoznawania części lub podzespołów z nazwy lub funkcji w pojeździe, mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i prawidłową eksploatację pojazdu, polega na rozpoznaniu 6 części lub zespołów. W odpowiedzi należy podać nazwę części lub podzespołu jego funkcje i ewentualne skutki niesprawności . Za prawidłową pełną odpowiedź na każde pytanie uczestnik otrzymuje 2 punkty. Za odpowiedź niepełną 0,5 do 1,5 pkt. Brak odpowiedzi 0 punktów. Za zwycięzcę w tej konkurencji uznaje się uczestnika będącego reprezentantem drużyny, który uzyskał największą liczbę punktów.
 3. Sprawdzian z udzielania pomocy przedmedycznej. Uczestnik (lub drużyna) ma do wykonania jedno zadanie praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Ocenie podlega prawidłowość wykonania czynności i jej opis. Punktacja od 0 do 5 punktów. Czas wykonania próby określa zespół sędziowski. W przypadku przeprowadzenia tej konkurencji przy użyciu sprzętu komputerowego i fantoma, zwycięża drużyna, która popełniła najmniej błędów wg wydruku komputerowego.
 4. Sprawdzian z umiejętności obsługi pojazdu samochodowego. Ta drużynowa konkurencja polega na jak najszybszym i prawidłowym wykonaniu określonego zadania z obsługi pojazdu, zgodnie z instrukcją organizatora. Zasady punktacji określa zespół sędziowski.
 5. Jazda sprawnościowa motocyklem.
  Startuje wytypowany przedstawiciel drużyny. Punktacja wg zasady 1 sek. przejazdu 1 pkt. Za każdy błąd (podparcie, strącenie, ewentualne poruszenie pachołka, upadek) dodaje się 5 punktów. Za ominięcie lub pomylenie trasy dodaje się 30 punktów.
  Start na sygnał startera - pojazd musi być ustawiony przed linią startu.
  W przypadku falstartu dodaje się 10 punktów.
  Meta - czas na mecie liczy się w momencie zatrzymania pojazdu tak, aby linia mety znajdowała się między osiami pojazdu. Zwycięża uczestnik, który uzyskał najmniejszą liczbę punktów.
 6. Jazda sprawnościowa samochodem. Punktacja i zasady jak w punkcie 5.
 7. Za zwycięzcę Turnieju uznaje się drużynę, która uzyskała największą liczbę punktów. W każdej konkurencji maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi tyle ile startuje drużyn, z zachowanie zasady, że różnica między pierwszym miejscem a drugim wynosi 2 pkt. Natomiast różnice między kolejnymi miejscami wynoszą 1 pkt. Na przykład zakładamy, że w eliminacjach bierze udział 12 drużyn. Zgodnie z regulaminem maksymalna liczba punktów wynosi 12.
  • 1 miejsce - 12 punktów
  • 2 miejsce - 10 punktów
  • 3 miejsce - 9 punktów
  • 4 miejsce - 8 punktów
  • 5 miejsce - 7 punktów
  • 6 miejsce - 6 punktów
  • 7 miejsce - 5 punktów
  • 8 miejsce - 4 punkty
  • 9 miejsce - 3 punkty
  • 10 miejsce - 2 punkty
  • 11 miejsce - 1 punkt
  • 12 miejsce - 0 punktów
 8. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn tej samej liczby tzw. małych punktów w danej konkurencji np. trzy drużyny zajęły pierwsze miejsce w danej konkurencji, punktacja przedstawia się następująco: sumujemy liczbę punktów za I, II, III miejsce tj. 12+10+9=31 i dzielimy przez liczbę drużyn czyli przez 3. Otrzymujemy wynik 10,33 punktu. Następna drużyna w kolejności otrzymuje 8 pkt. itd.
  Suma punktów uzyskanych przez zespół w poszczególnych konkurencjach daje wynik końcowy. W przypadku zdobycia równej liczby punktów w turnieju, zwycięża drużyna która uzyskała lepsze wyniki w konkurencjach w następującej kolejności:
  • testy,
  • wyniki w jeździe sprawnościowej samochodem,
  • wyniki w jeździe sprawnościowej motocyklem,
  • rozpoznawanie części,
  • pomoc przedmedyczna,
  • losowanie.
X. TERMINY
 1. Termin zgłoszenia drużyn do finału eliminacji szczebla wyższego niż szkolny, upływa z dniem określonym przez lokalny Komitet Organizacyjny.
 2. Szkolne Komitety Organizacyjne, przekażą na adres organizatora Turnieju szczebla miejskiego i powiatowego sprawozdanie z przebiegu eliminacji szkolnych zawierające m. in. dane o liczbie uczestników oraz skład zwycięskiej reprezentacji szkoły. Miejskie, powiatowe Komitety Organizacyjne, po przeprowadzeniu eliminacji, przekażą do właściwego Zarządu Okręgowego PZM - Wojewódzkiego Biura Organizacyjnego sprawozdanie zawierające m. in. liczbę uczestników oraz skład osobowy zwycięskiej drużyny.
 3. Harmonogram rozgrywek jest następujący:
  • eliminacje szkolne, miejskie, powiatowe - do 30 kwietnia,
  • eliminacje wojewódzkie do końca maja,
  • finał I/II dekada czerwca.
XI. NAGRODY
 1. Fundatorami nagród są organizatorzy Turnieju oraz zainteresowane problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego i wychowania komunikacyjnego organizacje lub instytucje.
 2. Zapewnieniem nagród dla zwycięzców swoich eliminacji zajmuje się właściwy Komitet Organizacyjny wg uznania i możliwości finansowych.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Turnieju wraz ze schematem przykładowych tras przejazdu motocyklem i samochodem osobowym, ukaże się na stronie internetowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego - www.pzm.pl
 2. Wszelkie zmiany regulaminu Turnieju, może wprowadzić jedynie Krajowy Komitet Organizacyjny.
 3. Do rozstrzygnięcia ewentualnych niejasności i spraw spornych upoważniony jest Sędzia Główny po konsultacji z Jury Turnieju.
 4. Protesty pisemne mogą być składane w czasie trwania eliminacji danego szczebla przez opiekuna drużyny do Sędziego Głównego (najpóźniej w czasie do 15 minut po zakończeniu danej konkurencji i podaniu wyników), który w porozumieniu z Jury Turnieju ogłasza werdykt ostateczny.
 5. Ogłoszony przez Zespół Sędziowski ( po rozpatrzeniu i wyjaśnieniu ewentualnych protestów) wynik końcowy danego szczebla eliminacji jest ostateczny i nie podlega dalszym odwołaniom.
 6. W przypadku powstania niejasności co do sformułowań niniejszego regulaminu, do ustalenia obowiązującej jego interpretacji upoważniony jest wyłącznie Przewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego lub jego Zastępcy.
 7. Właściwy Komitet Organizacyjny Turnieju, powinien zapewnić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i NW wszystkich osób biorących udział w Turnieju, oraz pomoc medyczną.
 8. Termin zgłaszania drużyn do finału ogólnopolskiego upływa z dniem 31 maja. Wojewódzkie Komitety Organizacyjne przekazują na adres Krajowego Biura Organizacyjnego Turnieju imienne zgłoszenia drużyn oraz ich opiekunów.
 9. Wykaz adresowy Zarządów Okręgowych PZM (wojewódzkich biur organizacyjnych) Zał. Nr.5 Wykaz adresowy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego Zał. Nr.6
 10. Adresy korespondencyjne

  Przewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego - Andrzej Rajchert, 91-403 Łódź ul. Tamka 5 m6 tel. (0-42) 679-14-82, 0-608 555 277.

  Zastępca Przewodniczącego - nadkom. Marek Jewuła Komenda Główna Policji Biuro Służby Prewencyjnej Zarządu Ruchu Drogowego 02-514 Warszawa 12, ul. Puławska 148/150 tel.(0-22) 601 34 92 fax. 601 26 89 e-mail bksprd@kgp.waw.pl .

  Zastępca Przewodniczącego, Wojciech Morawski ZG PZM, 02-518 Warszawa ul. Kazimierzowska 66 tel. (0-22) 848 80 71 tel. Kom. 601 80 01 91 e-mail w.morawski@pzm.pl

  Sędzia Główny Finału Ogólnopolskiego - podinsp. Marek Konkolewski, Komenda Główna Policji Zarząd Ruchu Drogowego, 02-514 Warszawa 12 ul. Puławska 148/150 tel. (0-22) 601 22 04, 601 42 78, fax 601 26 89, e-mail bsprd@kgp.waw.pl

  Zastępca Sędziego Głównego ds. Technicznych - Jerzy Forysiak Zarząd Okręgowy PZM w Lublinie ul. Prusa 8, 20-064 Lublin tel. (0-81) 533 42 06, tel. Domowy 501 21 35, tel. kom. 0-608 392 211.Załączniki 1,2 i 5,6
mat020-z1.txt    587 Byte
  Załącznik 1
mat020-z2.doc    27.50 KB
  Załącznik 2 - DOC
mat020-z2.sxw    7.50 KB
  Załącznik 2 - SXW - OpenOffice
mat020-z2.pdf    43.09 KB
  Załącznik 2 - PDF
mat020c.doc    33.00 KB
  Załącznik 5 - DOC
mat020c.sxw    7.94 KB
  Załącznik 5 - SXW
mat020c.pdf    78.27 KB
  Załącznik 5 - PDF
mat020d.doc    32.00 KB
  Załącznik 6 - DOC
mat020d.sxw    8.62 KB
  Załącznik 6 - SXW
mat020d.pdf    41.38 KB
  Załącznik 6 - PDF


Załącznik 3 - trasy prób motocyklowych
mat020-1.jpg    131.63 KB
mat020-2.jpg    142.41 KB


Załącznik 4 - trasy prób samochodowych
mat020-3.jpg    90.09 KB
mat020-4.jpg    114.70 KB

wersja do druku
administrator strony: filips