Wychowanie Komunikacyjne
Czasopismo dla nauczycieli

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na 2004r

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zwany dalej "Turniejem", organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas 4 - 6 oraz w gimnazjach dla uczniów klas 1- 3. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie ww. szkół i klas pod warunkiem posiadania karty rowerowej. Turniej ma charakter wieloetapowy. Rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego.

I. CELE TURNIEJU

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

 1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
 3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
II. ORGANIZATORZY TURNIEJU
 1. Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy.
 2. Współorganizatorami Turnieju są: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego - wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.
 3. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu sprawuje nadzór pedagogiczny nad przebiegiem Turnieju. Wspiera finansowo działania organizacyjne turnieju.
 4. Współorganizatorem Turnieju jest Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, które jednocześnie sprawuje nadzór techniczny i udziela wsparcia w organizacji i przeprowadzeniu turnieju.
 5. Kuratoria Oświaty wspierają działania organizacyjne finałów powiatowych i wojewódzkich.
 6. Do zorganizowania i przeprowadzenia poszczególnych etapów Turnieju, a także finału ogólnopolskiego, organizatorzy zapraszają władze samorządowe i administracyjne oraz inne instytucje deklarujące pomoc w organizacji i finansowaniu Turnieju.
 7. Komitet Organizacyjny wyższego etapu Turnieju nadzoruje organizację i przebieg etapu niższego.
 8. Krajowe Biuro Organizacyjne Turnieju mieści się w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Motorowego, 02-518 Warszawa, ul. Kazimierzowska 66 tel. (o22) 849 93 61, 849 80 71, fax 848 77 77, e-mail w.morawski@pzm.pl
 9. Biura organizacyjne poszczególnych etapów turnieju wydają decyzje we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących zagadnień merytorycznych, związanych z organizacją i przebiegiem poszczególnych etapów Turnieju oraz w sprawach spornych .
 10. Wojewódzkie Biura Organizacyjne w formie pisemnej informują Krajowe Biuro Organizacyjne Turnieju o terminie finałów wojewódzkich oraz przesyłają sprawozdanie z finału wojewódzkiego wg załączonego wzoru ( zał. Nr. 1 ).
III. ZADANIA KOMITETÓW ORGANIZACYJNYCH TURNIEJU

W skład komitetu organizacyjnego wchodzą przedstawiciele Polskiego Związku Motorowego, Policji, Kuratoriów Oświaty, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odpowiedniego szczebla oraz przedstawiciele innych instytucji i organizacji zgodnie z rozdziałem II pkt. 6 regulaminu.

 1. Do zadań komitetu organizacyjnego poszczególnych szczebli należy:
  1. promocja idei Turnieju i informowanie o nim społeczeństwa przy współpracy z mediami,
  2. zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania i przeprowadzenia eliminacji,
  3. określenie terminu ich przeprowadzenia i harmonogramu prac organizacyjnych,
  4. podanie terminu i postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych,
  5. opracowanie pisemnych pytań testowych, oraz zadań do konkurencji praktycznych dla danego etapu Turnieju,
  6. powołanie zespołu sędziowskiego i jury,
  7. zapewnienie opieki medycznej podczas trwania Turnieju,
  8. prowadzenie dokumentacji oraz sporządzenie sprawozdania z całości przebiegu danego etapu Turnieju i przesłanie go do organizatora wyższego etapu,
  9. zgłoszenie najlepszych drużyn do udziału w wyższym etapie Turnieju,
  10. zorganizowanie uroczystego zakończenia danego etapu turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenia nagród.
  11. ubezpieczenie turnieju danego szczebla.
 2. Komitety organizacyjne organizują poszczególne etapy Turnieju począwszy od eliminacji międzyszkolnych. Etap szkolny organizują dyrekcje szkół i organy prowadzące szkoły.
IV. ZADANIA ZESPOŁU SĘDZIOWSKIEGO
(dotyczy wszystkich etapów Turnieju)
 1. Do zadań zespołu sędziowskiego należy :
  1. czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem przebiegu poszczególnych konkurencji, w tym: - przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, t.j. druków protokołów, tabel punktacji oraz środków do mierzenia czasu itp.,
  2. sprawdzenie stanu rowerów używanych do jazdy, narzędzi do drobnych napraw i regulacji, sprawdzenie elementów toru przeszkód i ich zgodności z wymogami regulaminu i ustaleniami komitetu organizacyjnego,
  3. przeprowadzenie konkurencji, ich ocena, ogłoszenie wyników.
 2. Pracą zespołu sędziowskiego kieruje jury przy pomocy kierowników poszczególnych konkurencji.
 3. Do zadań jury należy:
  1. przeprowadzenie odprawy z opiekunami uczestników, której celem jest szczegółowe omówienie przebiegu poszczególnych konkurencji oraz zasad punktacji,
  2. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkurencji i pracą sędziów,
  3. rozpatrywanie spraw spornych, odwołań i protestów zgłoszonych w trakcie trwania Turnieju na piśmie.
  4. określanie limitu czasu do przejechania tras po miasteczku ruchu drogowego.
 4. W skład jury wchodzą m.in. przedstawiciele: Polskiego Związku Motorowego, Policji, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Skład zespołu sędziowskiego na poszczególnych etapach eliminacji zatwierdzany jest przez jury na wniosek bezpośredniego organizatora danego szczebla.
V. ZASADY ORGANIZACYJNE
 1. W eliminacjach szkolnych biorą udział uczniowie klas 4 - 6 szkół podstawowych i 1 - 3 gimnazjów, którzy zgłosili chęć startu w Turnieju. Eliminacje szkolne mogą być poprzedzone eliminacjami klasowymi.
 2. W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są trzyosobowe drużyny danej szkoły, reprezentujące ją w dalszych etapach Turnieju. Uczniowie szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów stanowią oddzielne drużyny z odrębną klasyfikacją.
 3. Każdy uczestnik eliminacji szkolnej rozwiązuje test i wykonuje zadania praktyczne (jazda rowerem).
 4. Test, w każdym etapie Turnieju składa się z 25 pytań, w tym:
  • 5 - dotyczących zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów,
  • 5 - dotyczących znaków drogowych,
  • 10 - dotyczących sytuacji w ruchu drogowym, w tym maksymalnie 5 tzw. skrzyżowań,
  • 5 - dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  Testy opracowują komitety organizacyjne właściwego szczebla.
 5. Zaznacza się, że dla uczniów szkół podstawowych z trzech wariantów odpowiedzi, prawidłowa jest tylko jedna (test jednokrotnego wyboru). Dla uczniów szkół gimnazjalnych z trzech wariantów odpowiedzi, prawidłowe mogą być: jedna, dwie lub trzy (test wielokrotnego wyboru).
 6. Pisemna odpowiedź na pytanie testowe polega na zaznaczeniu znakiem "X" litery odpowiedzi uznanej za prawidłową. Nie dopuszcza się poprawiania, skreślania, wymazywania napisanych oznaczeń.
 7. Należy stosować tzw. arkusz odpowiedzi, tzn. ostemplowanych kart, na których przy numerze kolejnym pytania zaznacza się wybraną odpowiedź znakiem "X"
 8. Czas rozwiązywania testu nie może przekraczać 40 minut. Uczestnicy, którzy rozwiązali test przed upływem 40 minut przekazują formularz sędziemu konkurencji i za jego zgodą opuszczają salę.
 9. Zadania praktyczne (jazda rowerem) do eliminacji szkolnych, międzyszkolnych i powiatowych określa właściwy komitet organizacyjny według własnego pomysłu i możliwości. Powinny one jednak uwzględniać elementy pozwalające na sprawdzenie umiejętności bezpiecznego kierowania rowerem.
 10. Eliminacje wojewódzkie i finał ogólnopolski obejmują:
  • rozwiązywanie testu (25 pytań),
  • jazda rowerem w miasteczku ruchu drogowego,
  • jazda rowerem po torze sprawnościowym
 11. Miasteczko ruchu drogowego dla uczniów szkół podstawowych to układ ulic ze znakami drogowymi pionowymi i poziomymi. Do tego celu można wykorzystać stałe miasteczko ruchu drogowego lub urządzone na placu, boisku szkolnym lub w innym terenie (ewentualnie sygnalizacją świetlną zgodnie z ustaleniami komitetu organizacyjnego danego etapu Turnieju).
 12. Dla uczniów szkół gimnazjalnych dopuszcza się zastąpienie miasteczka ruchu drogowego układem ulic o ograniczonym ruchu pojazdów, odpowiednio zabezpieczonych.
 13. Jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego polega na przejechaniu wylosowanej trasy zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu, w określonym limicie czasu. (Czas ten, wynika ze średniego czasu przejazdu danej trasy wszystkich zawodników + 20% i jest ogłaszany przez jury, po zakończeniu konkurencji. Podczas przejazdu należy zatrzymać się przy wyznaczonych punktach kontrolnych (minimum trzech) wg kolejności wpisanej na indywidualną kartę kontrolną uczestnika i uzyskać potwierdzenie wpisu w tej karcie.
 14. Tor sprawnościowy dla uczniów szkół podstawowych może składać się z ustawionych przeszkód, wybranych z załączonego w regulaminie wykazu:
  1. równoważnia
  2. tarka
  3. ósemka
  4. przedmiot do przewożenia
  5. korytarz z desek
  6. slalom kółkowy ( tzw. żmijka)
  7. slalom z ograniczeniem
  8. pochylnia
  9. piaskownica
  10. bramka wisząca
  11. rynna
  12. łezka
  13. przewożenie przedmiotów na uwięzi
  14. pachołek
 15. W zależności od posiadanych możliwości, powierzchni, ukształtowania terenu, komitet organizacyjny ustala liczbę przeszkód, z których składa się tor, przy czym nie może ich być mniej niż sześć. Przeszkody na torze sprawnościowym zarówno dla szkół podstawowych jak i gimnazjów muszą być zgodne z wzorami zamieszczonymi w załączniku nr 3.
 16. Dla uczniów szkół gimnazjalnych konkurencje praktyczne jazdy rowerem przeprowadzane są na rowerach górskich (koła 26 c). Dla uczniów szkół podstawowych konkurencje praktyczne przeprowadzane są na rowerach typu "składak" (koła 20 c).
 17. W ogólnopolskim finale Turnieju biorą udział drużyny szkół podstawowych i gimnazjalnych, które zajęły I-sze miejsca w eliminacjach wojewódzkich. Obowiązek pisemnego zgłoszenia drużyn do Krajowego Biura Organizacyjnego Turnieju spoczywa na wojewódzkich komitetach organizacyjnych turnieju.
 18. Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:
  • kartę rowerową,
  • legitymację szkolną
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju
  • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku
  • przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.
VI. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA
 1. Test składający się z 25 pytań
  1. odpowiedź prawidłowa - 4 punkty,
  2. odpowiedź nieprawidłowa, brak odpowiedzi lub poprawka - 0 punktów.
 2. Jazda rowerem w miasteczku ruchu drogowego:
  1. za każde naruszenie przepisów ruchu drogowego - 4 punkty ujemne,
  2. ominiecie punktu kontrolnego - 10 punktów ujemnych,
  3. upadek uczestnika w czasie trwania przejazdu - 2 punkty ujemne,
  4. przekroczenie limitu czasu przejazdu po miasteczku ruchu drogowego, za każde rozpoczęte 10 sekund = 1 punkt ujemny.
 3. Jazda po sprawnościowym torze przeszkód.
  1. każdy błąd uczestnika na przeszkodzie - 2 punkty ujemne. Za błąd uważa się: potrącenie, najechanie, przesunięcie, pominięcie każdego elementu przeszkody, a także podparcie - w tym między przeszkodami.
  2. zjechanie z przeszkody - 10 punktów ujemnych,
  3. ominięcie całej przeszkody - 20 punktów ujemnych.

  UWAGA ! Każdą przeszkodę zawodnik pokonuje jeden raz. Czas przejazdu po torze sprawnościowym nie jest limitowany. Na jednej przeszkodzie uczestnik nie może uzyskać więcej niż 20 punktów ujemnych.

 4. Za drużynowego zwycięzcę Turnieju uznaje się drużynę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów we wszystkich konkurencjach.
 5. Za indywidualnego zwycięzcę Turnieju uznaje się zawodnika, który uzyskał największą łączną liczbę punktów we wszystkich konkurencjach.
 6. W wypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku uczestników (kilka drużyn) przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji bierze się w kolejności wyniki uzyskane za:
  1. odpowiedzi na pytania testowe
  2. jazdę w miasteczku ruchu drogowego
  3. jazdę sprawnościową po torze przeszkód
  4. losowanie.
VII. TERMINY
 1. Poszczególne eliminacje powinny zakończyć się w następujących terminach:
  • eliminacje klasowe, szkolne i międzyszkolne - do końca marca,
  • eliminacje powiatowe - do końca kwietnia,
  • eliminacje wojewódzkie - do połowy maja,
  • finał ogólnopolski - do 15 czerwca każdego roku
 2. Termin zgłaszania drużyn do finału ogólnopolskiego upływa z dniem 20 maja (wzór zgłoszenia - załącznik nr 2)
VIII. NAGRODY
 1. Zapewnieniem nagród zajmują się - według możliwości i uznania - komitety organizacyjne właściwe dla danego etapu Turnieju. One również decydują o ich podziale w uzgodnieniu z fundatorami.
 2. Dla zwycięzców finału ogólnopolskiego, tak w klasyfikacji drużynowej jak i indywidualnej przewidywane są puchary:

  I - miejsce, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
  II - miejsce, Prezesa Polskiego Związku Motorowego
  III - miejsce, Komendanta Głównego Policji
  IV - miejsce, Ministerstwa Infrastruktury - Przewodniczącego Krajowej Rady BRD
  V - miejsca, Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
  Kolejne miejsca - inni współorganizatorzy

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Postanowienia regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników eliminacji wszystkich szczebli Turnieju.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu może wprowadzać jedynie Krajowy Komitet Organizacyjny.
 3. W przypadku powstania niejasności co do sformułowań niniejszego regulaminu do ustalenia obowiązującej jego interpretacji upoważnieni są wyłącznie: Przewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego lub jego Zastępcy.
 4. Sprawy sporne i ewentualne protesty zgłoszone w trakcie Turnieju rozstrzygane są zgodnie z treścią Rozdziału IV pkt.3.
 5. Wyniki poszczególnych konkurencji są ogłaszane na tablicy wyników. Ewentualne protesty mogą składać opiekunowie drużyn na piśmie do jury turnieju w czasie do 20 minut od chwili ogłoszenia wyników. Czas ogłoszenia wyników powinien być zapisany w tabeli (tablicy wyników).
 6. Ostateczną decyzję o uwzględnieniu lub odrzuceniu protestu jury Turnieju podaje do wiadomości zainteresowanego niezwłocznie po rozpatrzeniu protestu.
 7. Po rozpatrzeniu protestów ogłoszone przez jury Turnieju wyniki końcowe danego etapu Turnieju są ostateczne i nie podlegają dalszym odwołaniom.
 8. Organizator danego etapu ma obowiązek ubezpieczenia Turnieju.
X. DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 1. Rowery i inny sprzęt, potrzebny do zorganizowania i przeprowadzenia eliminacji szkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich Turnieju zapewnia właściwy komitet organizacyjny.
 2. Rowery muszą być sprawne technicznie, co nie wyklucza konieczności zapewnienia serwisu. Organizator danego etapu Turnieju jest zobowiązany do zapewnienia takiej liczby rowerów, która zagwarantuje sprawny przebieg konkurencji.
 3. Organizatorzy zapewniają odpowiednią liczbę kasków ochronnych dla uczestników.
 4. W wypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady, śliska nawierzchnia) decyzję o przerwaniu, przełożeniu lub kontynuowaniu jazdy podejmuje jury turnieju w porozumieniu z zespołem sędziowskim.
 5. Organizatorzy finału ogólnopolskiego Turnieju zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie dla drużyny i jej opiekuna, oraz dla jednego policjanta ruchu drogowego z każdego województwa, który może zostać powołany w skład zespołu sędziowskiego.
 6. Inne osoby towarzyszące drużynom będą mogły skorzystać odpłatnie z zakwaterowania i wyżywienia wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym komitetem organizacyjnym
 7. . Sprawy organizacyjne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Komitety Organizacyjne odpowiedniego szczebla i podają je do wiadomości zainteresowanych z wyprzedzeniem pozwalającym na dostosowanie się do podjętych ustaleń.
 8. Wykaz adresowy Zarządów Okręgowych PZM (Wojewódzkich Biur Organizacyjnych) Zał. nr 4. Wykaz adresowy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego Zał. nr 5.
 9. Adresy korespondencyjne:
  • Przewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego - Andrzej Rajchert, 91-403 Łódź ul. Tamka 5 m 6. tel. (0-42) 679 14 82, 0-603 555 277.
  • Zastępca Przewodniczącego - nadkom. Marek Jewuła Komenda Główna Policji Biuro Służby Prewencyjnej Zarządu Ruchu Drogowego, 02-514 Warszawa 12, ul. Puławska 148/150, tel. (0-22) 601 34 92 fax. 601 26 89 e-mail bksprd@kgp.waw.pl
  • Zastępca Przewodniczącego - Wojciech Morawski, ZG PZM, 02-518 Warszawa, ul. Kazimierzowska 66, tel. (0-22) 849 80 71, tel. kom. 0-601 80 01 91, e-mail sekretariat@pzm.pl

Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Krajowego Komitetu Organizacyjnego w dniu 15 listopada 2003 r.
Załączniki 1,2,4,5
mat019-z1.txt    888 Byte
  Załącznik nr 1 - wzór sprawozdania z finału wojewódzkiego
mat019-z2.txt    2.31 KB
  Załącznik nr 2 - wzór zgłoszenia drużyn do finału ogólnopolskiego
mat019b.doc    33.00 KB
  Załącznik nr 4 DOC
mat019b.pdf    78.14 KB
  Załącznik nr 4 PDF
mat019b.sxw    7.94 KB
  Załącznik nr 4 SXW - OpenOffice
mat019c.doc    32.00 KB
  Załącznik nr 5 DOC
mat019c.pdf    41.45 KB
  Załącznik nr 5 PDF
mat019c.sxw    8.62 KB
  Załącznik nr 5 SXW - OpenOffice


Załącznik 3
mat019-ab.jpg    70.42 KB
mat019-cd.jpg    67.32 KB
mat019-ef.jpg    55.23 KB
mat019-ghi.jpg    88.69 KB
mat019-jk.jpg    80.40 KB
mat019-lmn.jpg    88.88 KB

wersja do druku
administrator strony: filips