Wychowanie Komunikacyjne
Czasopismo dla nauczycieli

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na 2003 rok.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zwany dalej "Turniejem", organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas 4 - 6 oraz w gimnazjach dla uczniów klas 1- 3.

Mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie ww. szkół i klas pod warunkiem posiadania karty rowerowej. Turniej ma charakter wieloetapowy.

I. CELE TURNIEJU

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży szkolnej poprzez:

1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

II. ORGANIZATORZY TURNIEJU

1. Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy.

2. Współorganizatorami Turnieju są: Komenda Główna Policji, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu, Samochodowego, Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi wspierającymi działania organizacyjne finałów turniejów w tym powiatowych i wojewódzkich.

3. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu sprawuje nadzór pedagogiczny nad przebiegiem Turnieju. Wspiera finansowo działania organizacyjne turnieju.

Kuratoria Oświaty wspierają działania organizacyjne finałów powiatowych i wojewódzkich.

4. Do zorganizowania i przeprowadzenia poszczególnych etapów Turnieju, a także finału ogólnopolskiego, organizatorzy zapraszają władze samorządowe i administracyjne oraz inne instytucje i organizacje, których przedstawiciele wchodzą automatycznie w skład Komitetu Organizacyjnego danego etapu Turnieju.

5. Komitet Organizacyjny wyższego etapu Turnieju nadzoruje organizację i przebieg etapu niższego.

6. Krajowe Biuro Organizacyjne Turnieju mieści się w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Motorowego, 02 - 518 Warszawa, ul. Kazimierzowska 66, tel. (022) 849-93-61, 849-80-71, fax 848-77-77, e-mail sekretariat@pzm.pl

7. Biura organizacyjne turnieju wydają decyzje we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących zagadnień merytorycznych, związanych z organizacją i przebiegiem poszczególnych etapów Turnieju oraz w sprawach spornych. Do występowania do Krajowego Biura Organizacyjnego Turnieju w ww. sprawach upoważnione są Wojewódzkie Komitety Organizacyjne.

8. Wojewódzkie Biura Organizacyjne w formie pisemnej informują Krajowe Biuro Organizacyjne Turnieju o terminie finałów wojewódzkich oraz przesyłają sprawozdanie z finału wojewódzkiego wg. załączonego wzoru

( zał. Nr. 1 ).

III. ZADANIA KOMITETÓW ORGANIZACYJNYCH TURNIEJU

1. Komitety organizacyjne organizują poszczególne etapy Turnieju począwszy od eliminacji międzyszkolnych. Etap szkolny organizują dyrekcje szkół i organy prowadzące szkoły.

2. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą przedstawiciele Polskiego Związku Motorowego, jednostek Policji, administracji oświatowej odpowiedniego szczebla, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odpowiedniego szczebla oraz przedstawiciele innych instytucji i organizacji zgodnie z pkt. II ppkt.4 regulaminu.

3. Do zadań komitetu organizacyjnego w szczególności należy:

- zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania i przeprowadzenia eliminacji,
- określenie terminu ich przeprowadzenia i harmonogramu prac organizacyjnych,
- podanie terminu i postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych
- opracowanie pisemnych pytań testowych, pytań ustnych oraz zadań do konkurencji praktycznych dla danego etapu Turnieju,
- powołanie zespołu sędziowskiego i sędziego głównego,
- zapewnienie opieki medycznej podczas trwania Turnieju,
- zapewnienie posiłków uczestnikom i ich opiekunom,
- prowadzenie dokumentacji oraz sporządzenie sprawozdania z całości przebiegu danego etapu Turnieju i przesłanie go do wojewódzkiego biura organizacyjnego,
- zgłoszenie najlepszych drużyn do udziału w wyższym etapie Turnieju,
- zorganizowanie uroczystego zakończenia eliminacji, ogłoszenia wyników, wręczenia nagród,
- promocja idei Turnieju i informowanie o nim społeczeństwa przy współpracy ze środkami masowego przekazu.

IV. ZADANIA ZESPOŁU SĘDZIOWSKIEGO (dot. wszystkich etapów Turnieju)

1. Do zadań zespołu sędziowskiego należy :

a) czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem przebiegu poszczególnych konkurencji, w tym:
- przygotowanie odpowiedniej dokumentacji- druków protokołów,
- tabel punktacji, środków do mierzenia czasu itp.,
- sprawdzenie stanu rowerów używanych do jazdy, narzędzi do drobnych napraw i regulacji, sprawdzenie elementów toru przeszkód i ich zgodności z wymogami regulaminu i ustaleniami komitetu organizacyjnego,
b) przeprowadzenie konkurencji, ich ocena, ogłoszenie wyników bezpośrednio po ich obliczeniu.

2. Pracą zespołu sędziowskiego kieruje sędzia główny przy pomocy sędziów poszczególnych konkurencji.

3. Do zadań sędziego głównego należy:
- przeprowadzenie odprawy z opiekunami uczestników, której celem jest szczegółowe omówienie przebiegu i zasad poszczególnych konkurencji oraz zasad punktacji,
- czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkurencji i pracą sędziów,
- rozpatrywanie spraw spornych, odwołań i protestów zgłoszonych w trakcie trwania Turnieju.
- określanie limitu czasu do przejechania trasy po miasteczku ruchu drogowego.

4. W skład komisji sędziowskiej wchodzą m.in. przedstawiciele Polskiego
Związku Motorowego, Policji, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu
Drogowego, oświaty, służby zdrowia. Skład zespołu sędziowskiego
dobierany jest losowo przez Sędziego Głównego.


V. ZASADY ORGANIZACYJNE

1. W eliminacjach szkolnych biorą udział uczniowie klas 4 - 6 szkół podstawowych i 1 - 3 gimnazjów, którzy zgłosili chęć startu w Turnieju. Eliminacje szkolne mogą być poprzedzone eliminacjami klasowymi.
2. W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są trzyosobowe drużyny danej szkoły, reprezentujące ją w dalszych etapach Turnieju. Uczniowie szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów stanowią oddzielne drużyny z odrębną klasyfikacją.
3. Każdy uczestnik eliminacji szkolnej rozwiązuje test i wykonuje zadania praktyczne (jazda rowerem).
4. Test, w każdym etapie Turnieju składa się z 20 pytań, w tym:
  • 6 - dotyczących zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów,
  • 4 - dotyczących znaków drogowych,
  • 6 - dotyczących sytuacji w ruchu drogowym, w tym maksymalnie 3 tzw.
  • krzyżówki,
  • 4 - dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Testy opracowują komitety organizacyjne właściwego szczebla.

5. Uczestnicy każdej eliminacji Turnieju otrzymują ostemplowany formularz
testu, na którym wpisują swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, klasę,
nazwę szkoły i miejscowość (województwo), w której znajduje się
szkoła.
6. Zaznacza się, że dla uczniów szkół podstawowych z trzech wariantów odpowiedzi, prawidłowa jest tylko jedna (test jednokrotnego wyboru). Dla uczniów szkół gimnazjalnych z trzech wariantów odpowiedzi, prawidłowe mogą być jedna, dwie lub trzy (test wielokrotnego wyboru).
7. Pisemna odpowiedź na pytanie testowe polega na otoczeniu kółkiem
litery odpowiedzi uznanej za prawidłową. Nie dopuszcza się poprawiania, skreślania, wymazywania napisanych oznaczeń.
8. Dopuszczalne jest stosowanie tzw. arkusza odpowiedzi, tzn. ostemplowanych kart, z wpisanymi jak w pkt. 5 danymi uczestnika, na których przy numerze kolejnym pytania zaznacza on ( kółkiem) wybraną odpowiedź.
9. Czas rozwiązywania testu nie może przekraczać 30 minut.
Czas mierzony jest od momentu, w którym sędzia konkurencji powie słowo "start" do słów "koniec konkurencji".
Uczestnicy, którzy rozwiązali test przed upływem 30 minut przekazują formularz sędziemu konkurencji i za jego zgodą opuszczają salę.
10. Zadania praktyczne (jazda rowerem) do eliminacji szkolnych
i międzyszkolnych (powiatowych) określa właściwy komitet organizacyjny według własnego pomysłu i możliwości.
Powinny one jednak uwzględniać elementy pozwalające na sprawdzenie umiejętności bezpiecznego kierowania rowerem.
11. Eliminacje wojewódzkie mogą być dwu- lub jednoetapowe.

Etap pierwszy to:
- rozwiązywanie testu (20 pytań),
- jazda rowerem w miasteczku ruchu drogowego,
- jazda sprawnościowa po torze przeszkód.

Etap drugi to:
- odpowiedzi ustne na pytania z przepisów ruchu drogowego,
- zadanie praktyczne z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (prosty opatrunek).

W przypadku eliminacji jednoetapowych każdy uczestnik wykonuje następujące zadania:
- rozwiązywanie testu,
- jazda rowerem w miasteczku ruchu drogowego,
- jazda sprawnościowa po torze przeszkód,
- zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wg uznania organizatora.

Finał ogólnopolski jest dwuetapowy.

12. Miasteczko ruchu drogowego dla uczniów szkół podstawowych to układ ulic ze znakami drogowymi pionowymi i poziomymi i ewentualnie sygnalizacją świetlną (zgodnie z ustaleniami komitetu organizacyjnego danego etapu Turnieju).
Dla potrzeb Turnieju wykorzystuje się stałe miasteczko ruchu drogowego lub urządzone na placu, boisku szkolnym itp. terenie.
13. Dla uczniów szkół gimnazjalnych dopuszcza się zastąpienie miasteczka ruchu drogowego układem ulic o ograniczonym ruchu pojazdów, odpowiednio zabezpieczonych.
14.Jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego polega na przejechaniu
wylosowanej trasy zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu, w określonym limicie czasu.
Limit ten ogłasza sędzia główny przed rozpoczęciem konkurencji.
Czas startu i koniec przejazdu powinien być sygnalizowany dźwiękowo.
Podczas przejazdu należy zatrzymać się przy wyznaczonych punktach kontrolnych, wpisanych w kolejności na indywidualną kartę kontrolną uczestnika i uzyskać potwierdzenie wpisu w tej karcie.

15. Tor sprawnościowy dla uczniów szkół podstawowych może składać się z ustawionych przeszkód, wybranych z załączonego w regulaminie wykazu:

    a) równoważnia
    b) deska z powierzchnią zębatą ( tzw. tarka)
    c) ósemka
    d) przedmiot do przewożenia
    e) korytarz z desek krótkich
    f) slalom kółkowy ( tzw. żmijka)
    g) slalom z ograniczeniem
    h) pochylnia
    i) piaskownica
    j) bramka wisząca
    k) rynna
    l) łezka
    m) przedmiot do przewożenia (na uwięzi).

16. W zależności od posiadanych możliwości, powierzchni, ukształtowania terenu, komitet organizacyjny ustala liczbę przeszkód, z których składa się tor, przy czym nie może ich być mniej niż sześć.
Dla uczniów szkół podstawowych przeszkody muszą być zgodne z wzorami zamieszczonymi w załączniku Nr 3.
Zadania (teoretyczne i praktyczne) dla uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów różnią się stopniem trudności.
Dla uczniów szkół gimnazjalnych konkurencja sprawnościowa jazdy rowerem przeprowadzana jest na rowerach górskich z możliwością wykorzystania toru przeszkód dla uczniów szkół podstawowych lub innych elementów według możliwości organizatora np. przeszkody terenowe.
Dopuszcza się aby dla uczniów szkól podstawowych konkurencja sprawnościowa jazdy rowerem odbywała się na składaku lub rowerze górskim. Elementy toru przeszkód muszą być dostosowane do rodzaju roweru umożliwiając ich techniczny przejazd.
Uwaga:
Wymiary przeszkody "slalom z ograniczeniem" ustalone zostaną przez sędziego Turnieju w zależności od rodzaju rowerów na których będzie rozgrywana konkurencja.
Czas przejazdu po torze sprawnościowym nie jest limitowany.
17. W ogólnopolskim finale Turnieju biorą udział drużyny szkół podstawowych i gimnazjalnych, które zajęły I-sze miejsca w eliminacjach wojewódzkich i miasta stołecznego Warszawy. Obowiązek pisemnego zgłoszenia drużyn do Krajowego Biura Organizacyjnego Turnieju spoczywa na wojewódzkich komitetach organizacyjnych turnieju.
18. W drugim etapie eliminacji wojewódzkich i finału ogólnopolskiego biorą udział uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 1 - 5 w klasyfikacji indywidualnej dla uczniów szkół podstawowych i miejsca od 1-5 dla uczniów szkół gimnazjalnych.
19. Każdy z tych uczestników odpowiada ustnie na trzy pytania i wykonuje opatrunek pozorowanej rany. Limit czasu na udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie wynosi 1 minutę. Przekroczenie limitu traktowane jest jak brak odpowiedzi.
Każda odpowiedź, zwłaszcza niepełna musi być zinterpretowana przez sędziego.
20. Uczestnicy muszą posiadać i przedstawić do wglądu:
    - kartę rowerową,
    - legitymację szkolną
    - pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju
    - zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku
    przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

VI. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA

1. Test składający się z 20 pytań:

a) odpowiedź prawidłowa - 3 pkt.,
b) odpowiedź nieprawidłowa, brak odpowiedzi lub poprawki - 0 pkt.,

2. odpowiedź ustna - dotyczy finału indywidualnego na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim - od 0 do 4 pkt.
Liczbę punktów uzyskanych za odpowiedź ustną podaje zespół sędziowski wraz z krótkim uzasadnieniem, ocenie podlega pierwsza wersja odpowiedzi. Przyjmuje się, że 4 pkt przyznawane są za odpowiedź pełną, wyczerpującą,
0 pkt. za brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną. Od 1 do 3 pkt. przyznaje się za odpowiedzi niepełne.
3. Jazda rowerem w miasteczku ruchu drogowego:

a) za każde naruszenie przepisów ruchu drogowego - 2 pkt. karne,
b) ominiecie punktu kontrolnego - 10 pkt. karnych,
c) upadek uczestnika w czasie trwania przejazdu - 5 pkt. karnych,
d) przekroczenie limitu czasu przejazdu po miasteczku ruchu drogowego, za każde rozpoczęte 10 sekund - 1 pkt karny.

4. Jazda po sprawnościowym torze przeszkód.

a) bezbłędne pokonanie przeszkody 10 pkt.
b) każdy błąd uczestnika na przeszkodzie - 5 pkt. karnych nie więcej niż łącznie 50 pkt. karnych na jednej przeszkodzie. Za błąd uważa się: potrącenie, najechanie, przesunięcie, spadnięcie z przeszkody, a także dotknięcie ziemi nogą (podpórka), pominięcie każdego elementu przeszkody. Po popełnieniu każdego błędu wymienionego w pkt. b) na danej przeszkodzie uczestnik nie próbuje jej pokonać ponownie lecz wykonuje następne zadanie.
c) ominiecie całej przeszkody - 50 pkt. karnych.

5. Opatrunek pozorowanej rany - od 0 do 4 pkt. Przy ocenie bierze się pod uwagę prawidłowe wykonanie opatrunku, sprawność uczestnika, właściwe zastosowanie środków i materiałów opatrunkowych. Liczbę uzyskanych punktów podaje zespół sędziowski wraz z krótkim uzasadnieniem.

6. W eliminacjach międzyszkolnych (powiatowych), wojewódzkich i w finale ogólnopolskim punktację drużyny stanowi suma punktów uzyskanych indywidualnie przez jej uczestników po pierwszym etapie.

- Ostateczną klasyfikację drużynową w eliminacjach wojewódzkich oraz w finale ustala się na podstawie wyników pierwszego etapu.
- Ostateczną klasyfikację indywidualną w eliminacjach wojewódzkich dwuetapowych i w finale ogólnopolskim ustala się na podstawie wyników drugiego etapu.
W wypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku uczestników (kilka drużyn) przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji bierze się w kolejności wyniki uzyskane za:
- odpowiedzi na pytania testowe
- jazdę w miasteczku ruchu drogowego
- jazdę sprawnościową po torze przeszkód
- losowanie.

VII. TERMINY

1. Poszczególne eliminacje powinny zakończyć się w następujących terminach:

- eliminacje szkolne i międzyszkolne (powiatowe) - do 15 kwietnia,
- eliminacje wojewódzkie - do 11 maja,
- finał ogólnopolski - do końca maja

2. Termin zgłaszania drużyn do eliminacji wojewódzkich upływa z dniem
30 kwietnia br.
3. Termin zgłaszania drużyn do finału ogólnopolskiego upływa z dniem
15 maja.
Wojewódzkie biura organizacyjne przekazują na adres Krajowego Biura Organizacyjnego Turnieju imienne zgłoszenie drużyn (szkół podstawowych i gimnazjów) oraz ich opiekunów i policjanta ruchu drogowego - zał. Nr 2.

VIII. NAGRODY


1. Zapewnieniem nagród zajmują się - według możliwości i uznania - komitety organizacyjne właściwe dla danego etapu Turnieju. One również decydują o ich podziale w uzgodnieniu z fundatorami, biorąc przy tym pod uwagę przede wszystkim dobro uczestników (drużyn).
2. Dla zwycięzców finału ogólnopolskiego, tak w klasyfikacji drużynowej jak i indywidualnej przewidywane są puchary Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Kolejne miejsca mogą być nagradzane pucharami:
II - Prezesa Polskiego Związku Motorowego
III - Komendanta Głównego Policji
IV - Ministra Infrastruktury- Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
V - Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i kolejno innych współorganizatorów.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.1. Postanowienia regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników eliminacji wszystkich szczebli Turnieju.
2. Wszelkie zmiany regulaminu może wprowadzać jedynie Krajowy Komitet Organizacyjny.
3. W przypadku powstania niejasności co do sformułowań niniejszego regulaminu do ustalenia obowiązującej jego interpretacji upoważnieni są wyłącznie: Przewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego lub jego Zastępcy.
4. Sprawy sporne i ewentualne protesty zgłoszone w trakcie Turnieju rozstrzygane są zgodnie z treścią Rozdziału IV pkt.3.
5. Wyniki poszczególnych konkurencji są ogłaszane na tablicy wyników. Ewentualne protesty mogą składać opiekunowie drużyn na piśmie do sędziego głównego w czasie do 20 minut od chwili ogłoszenia wyników. Czas ogłoszenia wyników powinien być zapisany w tabeli (tablicy wyników).
6. Ostateczną decyzję o uwzględnieniu lub odrzuceniu protestu sędzia główny podaje do wiadomości zainteresowanego niezwłocznie po rozpatrzeniu protestu.
7. Ogłoszone przez zespół sędziowski - po rozpatrzeniu ew. protestów-wyniki końcowe danego etapu (eliminacji, finału) Turnieju są ostateczne i nie podlegają dalszym odwołaniom.
8. Na organizatorze spoczywa obowiązek ubezpieczenia Turnieju danego szczebla.


X. DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE


1. Rowery i inny sprzęt, potrzebny do zorganizowania i przeprowadzenia eliminacji szkolnych, powiatowych, wojewódzkich Turnieju określa i zapewnia właściwy komitet organizacyjny.
2. Rodzaj i typ roweru udostępnionego do startu w finale ogólnopolskim zostanie określony przez głównego organizatora, o czym poszczególne ekipy wojewódzkie zostaną powiadomione.
3. Rowery muszą być sprawne technicznie, co nie wyklucza konieczności zapewnienia serwisu. Organizator danego etapu Turnieju jest zobowiązany do zapewnienia takiej liczby rowerów, która zagwarantuje sprawny przebieg konkurencji.
4. Organizatorzy zapewniają odpowiednią liczbę kasków ochronnych dla zawodników.
5. W wypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady, śliska nawierzchnia) decyzję o przerwaniu, przełożeniu lub kontynuowaniu jazdy po torze przeszkód podejmuje sędzia główny w porozumieniu z zespołem sędziowskim.
6. Organizatorzy Finału Turnieju zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie dla drużyny i jej opiekuna, a także towarzyszącego im policjanta ruchu drogowego, który może zostać powołany w skład zespołu sędziowskiego.
7. Inne osoby towarzyszące drużynom będą mogły skorzystać odpłatnie z zakwaterowania i wyżywienia wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z właściwym komitetem organizacyjnym, w zależności od możliwości posiadanych przez ten komitet.
8. Zapytania w tej sprawie należy kierować na piśmie; komitet organizacyjny również na piśmie obowiązany jest udzielić odpowiedzi.
9. Sprawy organizacyjne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Komitety Organizacyjne odpowiedniego szczebla i podają je do wiadomości zainteresowanych z wyprzedzeniem pozwalającym na dostosowanie się do podjętych ustaleń.
10. Wykaz adresowy Zarządów Okręgowych PZM (wojewódzkich biur organizacyjnych) Zał. Nr 4.

Wykaz adresowy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego Zał. Nr 5.
11. Adresy korespondencyjne:
- Przewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego - Andrzej Rajchert, 91-403 Łódź ul. Tamka 5 m 6. tel. (0..42) 679 14 82, 0-608 555 277.
- Zastępca Przewodniczącego - nadkom. Marek Jewuła Komenda Główna Policji Biuro Służby Prewencyjnej Zarząd Ruchu Drogowego 02-514 Warszawa 12, ul. Puławska 148/150, tel. (0..22) 601 34 92 fax. 601 26 89 e-mail bksprd@kgp.waw.pl
- Zastępca Przewodniczącego, Wojciech Morawski, ZG PZM, 02-518 Warszawa, ul. Kazimierzowska 66 tel. (0..22) 849 80 71, tel. kom. 0-601 80 01 91 e-mail sekretariat@pzm.pl
- Sędzia Główny Finału Ogólnopolskiego - Edmund Łącz, 80-275
Gdańsk, ul. Karłowicz 27, tel. kom. 0-600 345 260.
- Zastępca do spraw technicznych - Jerzy Misztal, ZO PZM w Gdańsku
ul. Abrahama 7, 80-307 Gdańsk tel. (0..58) 552 02 64, tel. kom. 0-607 336
380.

Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Krajowego Komitetu Organizacyjnego.

UWAGA: brakujące załączniki zamieścimy niebawem.

--------------------

Zał. Nr 1.

1.Województwo.............................................................................................

2.Data i miejsce eliminacji ............................................................................


3. Liczba uczestniczących w eliminacji wojewódzkiej:

a. szkół podstawowych ...................w tym uczniów...............................


b. szkól gimnazjalnych....................w tym uczniów................................

4. Przybliżona liczba uczestniczących uczniów w Turnieju na terenie województwa począwszy od eliminacji szkolnych .....................................

Data

Podpis i funkcja zgłaszającego


Zał. Nr 2.


ZGŁOSZENIE
drużyn do finału Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym

1. Województwo....................................................................................................

2. Uczestnicy szkoły podstawowej (nazwa i adres szkoły, nr telefonu):

................................................................................................................................

Imię, nazwisko Data ur.

a)....................................................................................................................

b)....................................................................................................................

c)....................................................................................................................

Opiekun i Policjant ruchu drogowego (imię,nazwisko)............................................................................................


3. Uczestnicy szkoły gimnazjalnej (nazwa i adres szkoły, nr telefonu):

................................................................................................................................

Imię, nazwisko Data ur.

a)....................................................................................................................

b)....................................................................................................................

c)....................................................................................................................

Opiekun i Policjant ruchu drogowego
(imię, nazwisko)...........................................................................................


Data
Podpis i funkcja zgłaszającego


Zał. Nr 3. - obrazki jpg, w sumie 3,1MB

Załącznik 4

ZARZĄDY OKRĘGOWE
POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO
(Wojewódzkie Biura Organizacyjne)

Lp. Zarząd Okręgowy Adres Zarządu Kierunkowy Tel.
1. BIAŁYSTOK Al. Jana Pawła II 52 15-703 Białystok 0-85 tel. 651 35 08 w. 115
2. BYDGOSZCZ Ul. Fordońska 11685-739 Bydgoszcz 0-52 Tel/fax 345 20 44
3. GDAŃSK Ul. Abrahama 780-307 Gdańsk 0-58 Tel./fax 552 02 64
4. KATOWICE Ul. 3 Maja 3340-097 Katowice 0-32 Tel. 258 88 86Fax 259 77 83
5. KIELCE Ul. Słowackiego 1625-365 Kielce 0-41 Tel./Fax 344 34 86
6. KRAKÓW Ul. Dietla 67 31-054 Kraków 0-12 Tel. 422-02-15; 422 06 53, fax 421 07 32
7. LUBLIN Ul. B. Prusa 820-064 Lublin 0-81 Tel. 533 42 06, 533 43 38Fax 747 84 93
8. ŁÓDŹ Ul. Wygodna 2094-024 Lódź 0-42 Tel. 686 66 33
9. OLSZTYN Ul. Sielska 510-801 Olsztyn 0-89 Tel. 522 72 05Fax 522 72 00
10. OPOLE Ul. Oleska 125a45-233 Opole 0-77 Tel. 455 64 11Fax: 455 64 15
11. POZNAŃ Ul. Cześnikowska 3060-330 Poznań 0-61 Tel./ Fax. 867 63 21,
12. RZESZÓW Ul. Kościuszki 1535-030 Rzeszów 0-17 Tel. 853 66 87; Fax 853 67 47
13. SZCZECIN Ul. Monte Cassino 670-464 Szczecin 0-91 Tel. 433 55 92Fax 433 55 74
14. WARSZAWA Ul. Filtrowa 7502-032 Warszawa 0-22 Tel /Fax. 822 15 95
15. WROCŁAW Ul. Na Niskich Łąkach 6,50-422 Wrocław 0-71 Tel./Fax 342 49 57
16. ZIELONA GÓRA Ul. Wiejska 1065-609 Zielona Góra 0-68 Tel./fax 326 17 61

Załącznik 5

WYKAZ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO

1. ul. Orzechowa 60
21-500 Biała Podlaska
tel.: (83) 342 58 20

2. ul. I Armii Wojska Polskiego 2
15-103 Białystok
tel.: (85) 664 94 09

3. Aleja Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała
tel.: (33) 829 65 80

4. ul. St. Kard. Wyszyńskiego
85-620 Bydgoszcz
tel.: (52) 32 58 883

5. ul. Hutnicza 3
22-100 Chełm
tel.: (82) 565 08 91

6. ul. Mlekarska 27
06-400 Ciechanów
tel.: (23) 673 57 00

7. ul. Hallera 1
42-200 Częstochowa
tel.: (34) 361 60 09

8. ul. Skrzydlata 1
82-300 Elbląg
tel.: (55)233 40 50

9. ul. Równa 19/21
80-067 Gdańsk
tel.: (58) 763 00 40

10. ul. Podmiejska 18
66-400 Gorzów Wielk.
tel.: (95) 725 76 44

11. ul. Rataja 9
58-560 Jelenia Góra
tel.: (75) 643 22 60

12. ul. Braci Niemojowskich 3-5
62-800 Kalisz
tel.: (62) 766 75 08
13. ul. Francuska 78
40-507 Katowice
tel.: (32) 205 14 49

14. ul. Domaszowska 141B
25-420 Kielce
tel.: (41) 368 03 50

15. ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
tel.: (63) 244 83 88

16. ul. Gnieźnieńska 14
75-736 Koszalin
tel.: (94) 342 24 27

17. ul. Koszykarska 33
30-717 Kraków
tel.: (12) 656 56 20

18. ul. Mięsowicza 4
38-400 Krosno
tel.: (13) 436 89 62

19. ul. Bydgoska 30 C
59-220 Legnica
tel.: (76) 866 02 51

20. ul. Opalińskich 1a
64-100 Leszno
tel.: (65) 529 99 78, 520 81 78

21. ul. Hutnicza 3
20-218 Lublin
tel.: (81) 746 17 39

22. ul. Zjazd 21
18-400 Łomża
tel.: (86) 216 77 93

23. ul. Smutna 28
91-729 Łódź
tel.: (42) 636 31 96

24. ul. 29 Listopada 10
33-300 Nowy Sącz
tel.: (18) 449 08 88

25. ul. Towarowa 17
10-416 Olsztyn
tel.: (89) 532 26 20

26. ul. Oleska 127
45-233 Opole
tel.: (77) 458 03 88

27. ul. Zawadzkiego 1
07-410 Ostrołęka
tel.: (29) 76 05 938

28. ul. Żeromskiego 80A
64-920 Piła
tel.: (67) 213 25 02

29. ul. Belzacka 176/178
97-300 Piotrków Tryb.
tel.: (44) 64 67 781

30. ul. Otolińska 25
09-407 Płock
tel.: (24) 262 84 60

31. ul. Wilczak 53
61-613 Poznań
tel.: (61) 829 01 80

32. ul. Topolowa 7
37-700 Przemyśl
tel.: (16) 675 06 58

33. ul. Limanowskiego 132A
26-600 Radom
tel.: (48) 331 41 63

34. Al. Wyzwolenia 4
35-501 Rzeszów
tel.: (17) 85 27 116

35. ul. Partyzanów 14
08-110 Siedlce
tel.: (25) 63 333 87, 644 08 71

36. ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz
tel.: (43) 822 62 68

37. ul. Skłodowskiej 92a
96-100 Skierniewice
tel.: (46) 833 33 95

38. ul. Mierosławskiego 10
76-200 Słupsk
tel.: (59) 842 48 39

39. ul. Waryńskiego 24
16-400 Suwałki
tel.: (87) 563 16 60, 566 44 62

40. ul. Golisza 10
71-682 Szczecin
tel.: (91) 459 92 71

41. ul. Sikorskiego 86A
39-400 Tarnobrzeg
tel.: (15) 823 65 05

42. ul. Okrężna 4a
33-104 Tarnów
tel.: (14) 626 99 11

43. ul. Polna 107/111
87-100 Toruń
tel.: (56) 65 59 838, 623 39 59

44. ul. Wysockiego 27
58-300 Wałbrzych
tel.: (74) 843 92 82

45. ul. Odlewnicza 8
03-231 Warszawa
tel.: (22) 811 06 00

46. ul. Rysia 5
87-800 Włocławek
tel.: (54) 236 96 95

47. ul. Ziębicka 34/38
50-507 Wrocław
tel.: (71) 336 80 01

48. ul. Męczenników Rotundy 2
22-400 Zamość
tel.: (84) 641 22 44

49. ul. Nowa 4b
65-339 Zielona Góra
tel.: (68) 45 48 370


wersja do druku
administrator strony: filips