Wychowanie Komunikacyjne
Czasopismo dla nauczycieli

Regulamin gólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego na 2003 rok

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny zwany dalej Turniejem organizowany jest w szkołach ponadgimnazjalnych.

 1. CELE TURNIEJU
  1. Popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej.
  2. Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego.
  3. Propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  4. Propagowanie sportów motorowych.
 2. ORGANIZATORZY TURNIEJU
  1. Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy.
  2. Współorganizatorami Turnieju są: Komenda Główna Policji, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.
  3. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu sprawuje nadzór pedagogiczny nad przebiegiem Turnieju. Wspiera finansowo działania organizacyjne Turnieju.
  4. Krajowe Biuro Organizacyjne Turnieju mieści się w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Motorowego, 02 - 518 Warszawa, ul. Kazimierzowska 66, tel. (22) 849-93-61, 849-80-71, fax 848-77-77, e-mail sekretariat@pzm.pl.
  5. Organizatorzy odpowiedzialni za przeprowadzenie eliminacji w poszczególnych etapach Turnieju powołują lokalne Komitety Organizacyjne.
  6. Do zorganizowania i przeprowadzenia poszczególnych etapów Turnieju, a także finału ogólnopolskiego, organizatorzy zapraszają władze samorządowe i administracyjne oraz inne instytucje i organizacje, których przedstawiciele wchodzą automatycznie w skład Komitetu Organizacyjnego danego etapu Turnieju.
  7. Komitety organizacyjne organizują poszczególne etapy Turnieju począwszy od eliminacji międzyszkolnych. Etap szkolny organizują dyrekcje szkół
   Finał - organizator i współorganizatorzy Turnieju.
  8. Gospodarzem Turnieju może być szkoła, instytucja albo organizacja dysponująca warunkami umożliwiającymi przeprowadzenie konkurencji wskazanych w regulaminie.
  9. Przy realizacji poszczególnych etapów Turnieju organizatorzy mogą zaprosić do współpracy inne instytucje i organizacje.
 3. KRAJOWY KOMITET ORGANIZACYJNY
  1. Andrzej Rajchert - Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego - Przewodniczący Komitetu
  2. Marek Jewuła - Komenda Główna Policji - Zastępca Przewodniczącego
  3. Wojciech Morawski - Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego - Zastępca Przewodniczącego
  4. Danuta Dzido - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
  5. Andrzej Grzegorczyk -Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  6. Marek Fidos - Komenda Stołeczna Policji
  7. Marek Konkolewski - Komenda Główna Policji
  8. Jan Nowak - Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Automobilklubu Polski
  9. Włodzimierz Sel - Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Automobilklubu Polski
  10. Mirosława Świdzińska - Komenda Główna Policji
  11. Waldemar Wierzbicki - Komenda Stołeczna Policji
  12. Mirosław Szadkowski - Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
 4. ZADANIA KOMITETÓW ORGANIZACYJNYCH TURNIEJÓW
  1. Propagowanie celów Turnieju w środkach masowego przekazu.
  2. Gromadzenie funduszy i środków na nagrody dla zwycięzców oraz na organizację Turnieju.
  3. Organizowanie i przeprowadzenie poszczególnych etapów Turnieju.
  4. Powołanie Jury, Sędziego Głównego i sędziów pomocniczych.
  5. Opracowanie pytań dla konkurencji na poszczególnych etapach Turnieju oraz zabezpieczenie do czasu ich rozpoczęcia..
  6. Przekazanie regulaminu Turnieju poszczególnym organizatorom.
 5. ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
  1. Komitety organizują poszczególne etapy Turnieju począwszy od eliminacji międzyszkolnych. Etap szkolny organizują dyrekcje szkół i organy nadzorujące szkoły.
  2. Do zadań komitetu organizacyjnego w szczególności należy:
   • promowanie idei Turnieju i informowanie o nim społeczeństwa przy współpracy ze środkami masowego przekazu,
   • zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania i przeprowadzenia eliminacji,
   • podanie postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych,
   • zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji oraz ustalenie terminu finału międzyszkolnego i wojewódzkiego,
   • opracowanie pisemnych pytań testowych, pytań ustnych oraz zadań do konkurencji praktycznych dla danego etapu Turnieju,
   • powołanie zespołu sędziowskiego i sędziego głównego,
   • zapewnienie opieki medycznej podczas trwania Turnieju,
   • zapewnienie posiłków uczestnikom i ich opiekunom,
   • zorganizowanie w miarę możliwości towarzyszących imprez tematycznych związanych z problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • zgłoszenie najlepszych drużyn do udziału w wyższym etapie Turnieju,
   • zorganizowanie uroczystego zakończenia eliminacji, ogłoszenia wyników, wręczenia nagród.
  3. Wojewódzkie Biura Organizacyjne prowadzą dokumentację danego szczebla turnieju, sporządzają sprawozdanie z Finału wojewódzkiego i przesyłają go do Krajowego Biura Organizacyjnego wraz ze zgłoszeniem najlepszej drużyny do udziału w finale ogólnopolskim Turnieju.
 6. ZADANIA ZESPOŁU ORGANIZACYJNEGO TURNIEJU
  1. Przewodniczącym Zespołu Organizacyjnego Turnieju na etapie szkolnym jest dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego wyznaczona. Na etapie międzyszkolnym Przewodniczącego Zespołu wyznacza właściwy miejscowo organizator Turnieju.
  2. Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego w celu zorganizowania i przeprowadzenia danego etapu eliminacji powołuje do Zespołu wybranych przedstawicieli szkoły, instytucji i organizacji działających na rzecz placówek oświatowych oraz osoby zainteresowane propagowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
  3. Do zadań Zespołu Organizacyjnego Turnieju należy:
   • zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji oraz zgłoszenie drużyny do etapu wyższego,
   • rozpropagowanie idei Turnieju wśród uczniów danej placówki,
   • powołanie Jury, Sędziego Głównego i sędziów pomocniczych,
   • opracowanie pytań dla poszczególnych konkurencji na podstawie regulaminu Turnieju,
   • zdeponowanie zestawu pytań dla poszczególnych konkurencji do czasu przeprowadzenia eliminacji,
   • prowadzenie dokumentacji oraz sporządzenie protokołu z przebiegu eliminacji.
 7. ZADANIA JURY I ZESPOŁU SĘDZIOWSKIEGO
  1. Do zadań Jury należy:
   • ogłoszenie wyników końcowych oraz sporządzenie komunikatu z Turnieju.
  2. Do zadań Sędziego Głównego na każdym etapie Turnieju należy:
   • przeprowadzenie odprawy z opiekunami uczestników, której celem jest szczegółowe omówienie przebiegu i zasad poszczególnych konkurencji oraz zasad punktacji,
   • nadzorowanie nad prawidłowością przebiegu konkurencji i pracą sędziów pomocniczych,
   • rozpatrywanie spraw spornych, odwołań i protestów zgłaszanych w czasie trwania Turnieju, po zakończeniu konkurencji w porozumieniu z Jury oraz zainteresowaną stroną,
   • po zakończeniu każdej konkurencji ogłoszenie wyników.
 8. ZASADY ORGANIZACYJNE
  1. W eliminacjach Turnieju biorą udział uczniowie posiadający legitymację danej szkoły i absolwenci w danym roku szkolnym. Od uczestnika, który bierze udział w konkurencjach sprawnościowych jazdy samochodem, motorowerem lub motocyklem wymagane są stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem. W Finale ogólnopolskim uczestnik startujący w konkurencjach sprawnościowych ma obowiązek posiadać prawo jazdy co najmniej kategorii A1 i B.
  2. Na podstawie indywidualnych wyników uzyskanych w eliminacjach szkolnych tworzone są trzyosobowe drużyny do reprezentowania szkoły w dalszym etapie Turnieju.
  3. Eliminacje szkolne mogą być poprzedzone eliminacjami klasowymi.
  4. Każdy uczestnik eliminacji odpowiada na pytania testowe.
  5. W każdej eliminacji jest 20 pytań testowych wielokrotnego wyboru, które obejmują następującą tematykę:
   • znajomość zasad i przepisów ruchu drogowego (14 pytań)
   • obsługa pojazdu (2 pytania)
   • wiedza motoryzacyjna (2 pytania ),
   • pomoc przedmedyczna (2 pytania ),
  6. Odpowiedź na pytanie testowe, na otrzymanym arkuszu, polega na zaznaczeniu znakiem X numeru odpowiedzi uznanej za prawidłową. Niedopuszcza się poprawek i skreśleń (traktowane będą jako odpowiedzi błędne).
  7. Dyrektor szkoły po przeprowadzeniu etapu szkolnego zgłasza skład drużyny i jej opiekuna do organizatora danego etapu.
  8. Drużyna wybiera ze swego grona reprezentanta udzielającego odpowiedzi na pytania w konkurencjach: rozpoznawania części lub podzespołów pojazdu, znajomości historii motoryzacji oraz w konkurencjach sprawnościowych. W konkurencji - test ze znajomości przepisów ruchu drogowego (wymienionej w rozdz. VIII pkt. 5) uczestniczy cała drużyna. W pozostałych konkurencjach uczestnicy wyznaczani są przez opiekuna drużyny.
  9. Liczbę konkurencji w eliminacjach szkolnych i międzyszkolnych ustala Zespół Organizacyjny, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń i możliwości techniczne organizatora.
  10. Do eliminacji wojewódzkich przystępują najlepsze drużyny wyłonione w etapie międzyszkolnym. O kolejności startu w konkurencjach decyduje losowanie przeprowadzone na odprawie technicznej przed rozpoczęciem Turnieju.
  11. Finały wojewódzkie i Finał składają się z następujących konkurencji:
   1. testu obejmującego tematykę zawartą w rozdziale VIII punkt 5 przeprowadzonego dla wszystkich uczestników w tym samym czasie i miejscu,
   2. testu z umiejętności rozpoznawania części lub podzespołów pojazdu mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
   3. testu ze znajomości historii i wiedzy motoryzacyjnej na podstawie zaproponowanej przez Komitet Organizacyjny literatury,
   4. sprawdzianu z umiejętności udzielania pomocy przemedycznej,
   5. sprawdzianu z obsługi codziennej,
   6. jazdy sprawnościowej:
    1. pojazdem jednośladowym: motorowerem lub motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm sześciennych wg trasy przejazdu zbliżonej lub proponowanej przez głównego organizatora Turnieju (zał. nr 1).
    2. samochodem osobowym wg trasy przejazdu zbliżonej lub proponowanej przez głównego organizatora Turnieju (zał. nr 2).
    3. Próbę przeprowadza się na utwardzonym placu o wymiarach zapewniających bezpieczeństwo uczestników i widzów.
     Sprzęt do ustawiania trasy jazdy motocyklem - słupki przeszkodowe, chorągiewki na drzewcach, deska o wymiarach 10m x 0,25 m, drabina długości 10m i szerokości 1m, odległość szczebli 1m.
     Sprzęt do ustawienia trasy jazdy samochodem osobowym - słupki przeszkodowe i chorągiewki na drzewcach.
  12. W Finale ogólnopolskim udział bierze zwycięska drużyna wyłoniona z finału wojewódzkiego i miasta stołecznego Warszawy.
  13. Miejsca i termin Finału ogólnopolskiego wyznacza Krajowy Komitet Organizacyjny Turnieju.
  14. W przypadkach szczególnych dopuszcza się możliwość startu drużyny zdekompletowanej (2-osobowej), o czym decyduje właściwy Komitet Organizacyjny Turnieju.
  15. Obowiązki uczestników w czasie trwania imprezy:
   1. uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu, instrukcjom i dodatkowym zarządzeniom organizatora,
   2. uczestnicy startujący w próbie jazdy motocyklem zobowiązani są posiadać strój zasłaniający całe ciało oraz buty z przedłużoną cholewką, rękawice i kask ochronny,
   3. uczestnicy niespełniający wymogów wynikających z zapisu pkt. a i b nie będą dopuszczeni do konkurencji, co skutkuje otrzymaniem przez drużynę 0 pkt.
  16. Numery startowe oraz pojazdy do konkurencji sprawnościowej jazdy motocyklem i samochodem zapewnia organizator.

 9. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA

   Przebieg poszczególnych konkurencji i ich ocena.

  1. W eliminacjach szkolnych uczestnicy oceniani są indywidualnie na podstawie wyniku pytań testu. Za prawidłową odpowiedź na każde pytanie uczestnik otrzymuje 1 punkt ( maks. 20 punktów ). Czas rozwiązywania testu nie może przekroczyć 30 minut.
   W konkurencji testu ocenia się sumę punktów uzyskanych przez każdego uczestnika drużyny.
  2. Sprawdzian z umiejętności rozpoznawania części lub podzespołów pojazdu mający wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego składa się z 6 pytań.
   W odpowiedzi należy podać nazwę części lub podzespołu i funkcję. Za prawidłową, pełną odpowiedź na każde pytanie uczestnik otrzymuje 2 punkty. Za odpowiedź niepełną od 05, do 1,5 pkt.
  3. Sprawdzian ze znajomości historii motoryzacji składający się z 6 pytań na podstawie zaproponowanej przez Komitet Organizacyjny literatury. Dla szczebla wojewódzkiego i finału ogólnopolskiego literatura: "Samochody od A do Z", praca zbiorowa pod redakcją Witolda Leśniaka, wydanie IV rok 1978, Wydawnictwo Łączności i Komunikacji, "Dzieje samochodu" Witold Rychter, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 1979 rok
   Zasada punktacji j.w.
  4. Sprawdzian z udzielania pomocy przedmedycznej Uczestnik (lub drużyna ) ma do wykonania jedno zadanie praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Ocenie podlega prawidłowość wykonania czynności i jej opis. Punktacja od 0-5 punktów. Czas wykonania próby określa zespół sędziowski. W przypadku przeprowadzania tej konkurencji przy użyciu sprzętu komputerowego i fantoma zwycięża drużyna, która popełniła najmniej błędów wg. wydruku komputerowego
  5. Sprawdzian z umiejętności obsługi pojazdu samochodowego. Ta drużynowa konkurencja polega na jak najszybszym i prawidłowym wykonaniu określonego zadania z obsługi pojazdu, zgodnie z instrukcją organizatora. Zasady punktacji określa zespół sędziowski.
  6. Jazda sprawnościowa motorowerem lub motocyklem.
   Startuje wytypowany przedstawiciel drużyny. Punktacja wg zasady 1 sek. przejazdu - 1 pkt. Za każdy błąd (podparcie, strącenie, ewentualnie poruszenie pachołka, upadek) dodaje się 5 punktów. Za ominięcie lub pomylenie trasy 20 pkt. dodawanych do czasu przejazdu.
   Start na sygnał startera - pojazd musi być ustawiony przed linią startu.
   W przypadku falstartu dodaje się 5 pkt..
   Meta - czas na mecie liczy się w momencie zatrzymania pojazdu tak, aby linia mety znajdowała się między osiami pojazdu. Zwycięża uczestnik, który uzyskał najmniejszą liczbę punktów.

   Jazda sprawnościowa samochodem osobowym.
   Punktacja i zasady jak w punkcie 6.

   Za zwycięzcę Turnieju uznaje się drużynę, która uzyskała największą liczbę punktów. W każdej konkurencji maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi tyle ile startuje drużyn, z zachowaniem zasady, ze różnica między pierwszym miejscem a drugim wynosi 2 pkt. Natomiast różnice między kolejnymi miejscami wynoszą 1 pkt. Na przykład zakładamy, że w eliminacjach bierze udział 12 drużyn. Zgodnie z regulaminem maksymalna liczba punktów wynosi 12.

   1 miejsce - 12 punktów
   2 miejsce - 10 punktów
   3 miejsce - 9 punktów
   4 miejsce - 8 punktów
   5 miejsce - 7 punktów
   6 miejsce - 6 punktów
   7 miejsce - 5 punktów
   8 miejsce - 4 punkty
   9 miejsce - 3 punkty
   10 miejsce - 2 punkty
   11 miejsce - 1 punkt
   12 miejsce - 0 punktów

   W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn tej samej liczby tzw. małych punktów w danej konkurencji np. trzy drużyny zajęły pierwsze miejsce w danej konkurencji punktacja przedstawia się następująco: sumujemy liczbę punktów za I, II i III miejsce t. 12+10+9=31 i dzielimy przez liczbę drużyn czyli przez 3. Otrzymujemy wynik 10,33 punktu. Następna drużyna w kolejności otrzymuje 8 pkt. itd.

   Suma punktów uzyskanych przez zespół w poszczególnych konkurencjach daje wynik końcowy. W przypadku zdobycia równej liczby punktów w turnieju zwycięża drużyna która uzyskała lepsze wyniki w konkurencjach w następującej kolejności: - testy, wyniki w jeździe sprawnościowej samochodem, motocyklem, rozpoznawanie części, historia motoryzacji, pomoc przedmedyczna, w razie gdy w dalszym ciągu brak jest rozstrzygnięcia decyduje losowanie.

 10. TERMINY
  1. Termin zgłoszenia drużyn do finału eliminacji szczebla wyższego niż szkolny upływa z dniem określonym przez lokalny Komitet Organizacyjny.
  2. Szkolne Komitety Organizacyjne zobowiązane są przekazać na adres organizatora Turnieju szczebla wojewódzkiego, właściwego Zarządu Okręgowego PZM, sprawozdanie z przebiegu eliminacji szkolnych, zawierający m.in. dane o liczbie uczestników oraz skład zwycięskiej reprezentacji szkoły.
  3. Harmonogram rozgrywek jest następujący:
   • eliminacje szkolne, eliminacje międzyszkolne, eliminacje powiatowe - do 15 kwietnia,
   • eliminacje wojewódzkie - do 15 maja,
   • finał - I dekada czerwca.
 11. NAGRODY
  1. Fundatorami nagród są organizatorzy Turnieju oraz zainteresowane problematyką bezpieczeństwa organizacje lub instytucje.
  2. Zapewnieniem nagród dla zwycięzców swoich eliminacji zajmuje się właściwy Komitet Organizacyjny wg uznania i możliwości finansowych.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin Turnieju wraz ze schematem przykładowych tras przejazdu motorowerem lub motocyklem i samochodem osobowym otrzyma od właściwego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego zainteresowana szkoła z terenu danego województwa.
  2. Wszelkie zmiany regulaminu Turnieju może wprowadzić jedynie Krajowy Komitet Organizacyjny.
  3. Do rozstrzygnięcia ewentualnych niejasności i spraw spornych upoważniony jest Sędzia Główny po konsultacji z Jury Turnieju.
  4. Protesty pisemne mogą być składane w czasie trwania eliminacji danego szczebla przez opiekuna drużyny do Sędziego Głównego (najpóźniej w czasie do 15 minut po zakończeniu danej konkurencji i podaniu wyników), który w porozumieniu z Jury Turnieju ogłasza werdykt ostateczny.
  5. Ogłoszony przez Zespół Sędziowski ( po rozpatrzeniu i wyjaśnieniu ewentualnych protestów ) wynik końcowy danego szczebla eliminacji jest ostateczny i nie podlega dalszym odwołaniom.
  6. W przypadku powstania niejasności co do sformułowań niniejszego regulaminu, do ustalenia obowiązującej jego interpretacji upoważniony jest wyłącznie Przewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego lub jego Zastępcy.
  7. Właściwy Komitet Organizacyjny Turnieju powinien zapewnić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i NW wszystkich osób biorących udział w Turnieju oraz pomoc medyczną.
  8. Termin zgłaszania drużyn do finału ogólnopolskiego upływa z dniem 15 maja. Wojewódzkie Komitety Organizacyjne przekazują na adres Krajowego Biura Organizacyjnego Turnieju imienne zgłoszenie drużyn oraz ich opiekunów.
  9. Wykaz adresowy Zarządów Okręgowych PZM (wojewódzkich biur organizacyjnych) Zał. Nr 3.
  10. Wykaz adresowy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego Zał. Nr 4.

   Adresy korespondencyjne:

   Przewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego - Andrzej Rajchert, 91-403 Łódź ul. Tamka 5 m 6. tel. (0..42) 679 14 82, 0-608 555 277.

   Zastępca Przewodniczącego - nadkom. Marek Jewuła Komenda Główna Policji Biuro Służby Prewencyjnej Zarząd Ruchu Drogowego 02-514 Warszawa 12, ul. Puławska 148/150, tel. (0..22) 601 34 92 fax. 601 26 89 e-mail bksprd@kgp.waw.pl

   Zastępca Przewodniczącego, Wojciech Morawski, ZG PZM, 02-518 Warszawa, ul. Kazimierzowska 66 tel. (0..22) 849 80 71, tel. kom. 0-601 80 01 91 e-mail sekretariat@pzm.pl

   Sędzia Główny Finału Ogólnopolskiego - podinsp. Marek Konkolewski, Komenda Główna Policji Zarząd Ruchu Drogowego, 02-514 Warszawa 12, ul. Puławska 148/150, tel. (0..22) 601 22 04, 601 42 78, fax. 601 26 89. e-mail bsprd@kgp.waw.pl

   Zastępca do spraw technicznych - Jerzy Forysiak Zarząd Okręgowy PZM w Lublinie ul. Prusa 8, 20-064 Lublin tel. (0..81) 533 42 06, tel dom 501 21 35, tel. kom. 0-608 392 211.

Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Krajowego Komitetu Organizacyjnego.

- - - - - - - - - - - - - ZAŁĄCZNIKI - - - - - - - - - - - - -

Pobierz załączniki (obrazki jpg):

  Załącznik nr 1 - tory motocyklowe:

  Załącznik nr 2 - tory samochodowe:

  Załącznik 3

  ZARZĄDY OKRĘGOWE
  POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO
  (Wojewódzkie Biura Organizacyjne)

  Lp. Zarząd Okręgowy Adres Zarządu Kierunkowy Tel.
  1. BIAŁYSTOK Al. Jana Pawła II 52 15-703 Białystok 0-85 tel. 651 35 08 w. 115
  2. BYDGOSZCZ Ul. Fordońska 11685-739 Bydgoszcz 0-52 Tel/fax 345 20 44
  3. GDAŃSK Ul. Abrahama 780-307 Gdańsk 0-58 Tel./fax 552 02 64
  4. KATOWICE Ul. 3 Maja 3340-097 Katowice 0-32 Tel. 258 88 86Fax 259 77 83
  5. KIELCE Ul. Słowackiego 1625-365 Kielce 0-41 Tel./Fax 344 34 86
  6. KRAKÓW Ul. Dietla 67 31-054 Kraków 0-12 Tel. 422-02-15; 422 06 53, fax 421 07 32
  7. LUBLIN Ul. B. Prusa 820-064 Lublin 0-81 Tel. 533 42 06, 533 43 38Fax 747 84 93
  8. ŁÓDŹ Ul. Wygodna 2094-024 Lódź 0-42 Tel. 686 66 33
  9. OLSZTYN Ul. Sielska 510-801 Olsztyn 0-89 Tel. 522 72 05Fax 522 72 00
  10. OPOLE Ul. Oleska 125a45-233 Opole 0-77 Tel. 455 64 11Fax: 455 64 15
  11. POZNAŃ Ul. Cześnikowska 3060-330 Poznań 0-61 Tel./ Fax. 867 63 21,
  12. RZESZÓW Ul. Kościuszki 1535-030 Rzeszów 0-17 Tel. 853 66 87; Fax 853 67 47
  13. SZCZECIN Ul. Monte Cassino 670-464 Szczecin 0-91 Tel. 433 55 92Fax 433 55 74
  14. WARSZAWA Ul. Filtrowa 7502-032 Warszawa 0-22 Tel /Fax. 822 15 95
  15. WROCŁAW Ul. Na Niskich Łąkach 6,50-422 Wrocław 0-71 Tel./Fax 342 49 57
  16. ZIELONA GÓRA Ul. Wiejska 1065-609 Zielona Góra 0-68 Tel./fax 326 17 61

  Załącznik 4

  WYKAZ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO

  1. ul. Orzechowa 60
  21-500 Biała Podlaska
  tel.: (83) 342 58 20

  2. ul. I Armii Wojska Polskiego 2
  15-103 Białystok
  tel.: (85) 664 94 09

  3. Aleja Armii Krajowej 220A
  43-316 Bielsko-Biała
  tel.: (33) 829 65 80

  4. ul. St. Kard. Wyszyńskiego
  85-620 Bydgoszcz
  tel.: (52) 32 58 883

  5. ul. Hutnicza 3
  22-100 Chełm
  tel.: (82) 565 08 91

  6. ul. Mlekarska 27
  06-400 Ciechanów
  tel.: (23) 673 57 00

  7. ul. Hallera 1
  42-200 Częstochowa
  tel.: (34) 361 60 09

  8. ul. Skrzydlata 1
  82-300 Elbląg
  tel.: (55)233 40 50

  9. ul. Równa 19/21
  80-067 Gdańsk
  tel.: (58) 763 00 40

  10. ul. Podmiejska 18
  66-400 Gorzów Wielk.
  tel.: (95) 725 76 44

  11. ul. Rataja 9
  58-560 Jelenia Góra
  tel.: (75) 643 22 60

  12. ul. Braci Niemojowskich 3-5
  62-800 Kalisz
  tel.: (62) 766 75 08
  13. ul. Francuska 78
  40-507 Katowice
  tel.: (32) 205 14 49

  14. ul. Domaszowska 141B
  25-420 Kielce
  tel.: (41) 368 03 50

  15. ul. Zakładowa 4
  62-510 Konin
  tel.: (63) 244 83 88

  16. ul. Gnieźnieńska 14
  75-736 Koszalin
  tel.: (94) 342 24 27

  17. ul. Koszykarska 33
  30-717 Kraków
  tel.: (12) 656 56 20

  18. ul. Mięsowicza 4
  38-400 Krosno
  tel.: (13) 436 89 62

  19. ul. Bydgoska 30 C
  59-220 Legnica
  tel.: (76) 866 02 51

  20. ul. Opalińskich 1a
  64-100 Leszno
  tel.: (65) 529 99 78, 520 81 78

  21. ul. Hutnicza 3
  20-218 Lublin
  tel.: (81) 746 17 39

  22. ul. Zjazd 21
  18-400 Łomża
  tel.: (86) 216 77 93

  23. ul. Smutna 28
  91-729 Łódź
  tel.: (42) 636 31 96

  24. ul. 29 Listopada 10
  33-300 Nowy Sącz
  tel.: (18) 449 08 88

  25. ul. Towarowa 17
  10-416 Olsztyn
  tel.: (89) 532 26 20

  26. ul. Oleska 127
  45-233 Opole
  tel.: (77) 458 03 88

  27. ul. Zawadzkiego 1
  07-410 Ostrołęka
  tel.: (29) 76 05 938

  28. ul. Żeromskiego 80A
  64-920 Piła
  tel.: (67) 213 25 02

  29. ul. Belzacka 176/178
  97-300 Piotrków Tryb.
  tel.: (44) 64 67 781

  30. ul. Otolińska 25
  09-407 Płock
  tel.: (24) 262 84 60

  31. ul. Wilczak 53
  61-613 Poznań
  tel.: (61) 829 01 80

  32. ul. Topolowa 7
  37-700 Przemyśl
  tel.: (16) 675 06 58

  33. ul. Limanowskiego 132A
  26-600 Radom
  tel.: (48) 331 41 63

  34. Al. Wyzwolenia 4
  35-501 Rzeszów
  tel.: (17) 85 27 116

  35. ul. Partyzanów 14
  08-110 Siedlce
  tel.: (25) 63 333 87, 644 08 71

  36. ul. 3 Maja 7
  98-200 Sieradz
  tel.: (43) 822 62 68

  37. ul. Skłodowskiej 92a
  96-100 Skierniewice
  tel.: (46) 833 33 95

  38. ul. Mierosławskiego 10
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 842 48 39

  39. ul. Waryńskiego 24
  16-400 Suwałki
  tel.: (87) 563 16 60, 566 44 62

  40. ul. Golisza 10
  71-682 Szczecin
  tel.: (91) 459 92 71

  41. ul. Sikorskiego 86A
  39-400 Tarnobrzeg
  tel.: (15) 823 65 05

  42. ul. Okrężna 4a
  33-104 Tarnów
  tel.: (14) 626 99 11

  43. ul. Polna 107/111
  87-100 Toruń
  tel.: (56) 65 59 838, 623 39 59

  44. ul. Wysockiego 27
  58-300 Wałbrzych
  tel.: (74) 843 92 82

  45. ul. Odlewnicza 8
  03-231 Warszawa
  tel.: (22) 811 06 00

  46. ul. Rysia 5
  87-800 Włocławek
  tel.: (54) 236 96 95

  47. ul. Ziębicka 34/38
  50-507 Wrocław
  tel.: (71) 336 80 01

  48. ul. Męczenników Rotundy 2
  22-400 Zamość
  tel.: (84) 641 22 44

  49. ul. Nowa 4b
  65-339 Zielona Góra
  tel.: (68) 45 48 370

administrator strony: filips