Wychowanie Komunikacyjne
Czasopismo dla nauczycieli

I Ogólnopolska Konferencja "Wychowanie Komunikacyjne'2000"
Ogólnopolska Konferencja w Opolu

Kliknij aby powiększyć

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Politechnika Opolska, ZG PZM i Kuratorium Oświaty w Opolu zorganizowały w końcu września I Ogólnopolską Konferencję "Wychowanie Komunikacyjne'2000", nad którą patronat objął Minister Oświaty i Wychowania. Wśród zaproszonych uczestników znaleźli się naukowcy z wyższych uczelni i instytutów badawczych, pracownicy instytucji odpowiedzialnych za poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nauczyciele pracujący w szkołach z dziećmi. Liczną grupę stanowili autorzy znani Czytelnikom z publikacji na łamach WK.

Na Konferencję przygotowano 22 referaty, których tematyka obejmowała: -wychowanie komunikacyjne w jednoczącej się Europie,
-kształcenie i doskonalenie nauczycieli,
-metody i formy realizacji wychowania komunikacyjnego w nauczaniu zintegrowanym,
-wychowanie komunikacyjne w reformie systemu edukacji - zagrożenia,
-przygotowanie uczniów do zdobycia karty rowerowej,
-turnieje i festyny bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z zainteresowaniem wysłuchiwałem kolejnych referatów, z satysfakcją odbierałem pochwały, jakich nie szczędzili uczestnicy naszym stałym autorom, a szczególnie Irenie Zarzyckiej i Adamowi Treli. Dyskusje z sali obrad przenosiły się do kuluarów i często przeradzały się w spory. Nie sposób omówić, nawet pokrótce, poszczególne referaty ani, tym bardziej, ożywionych dyskusji. Potwierdzały one między innymi:
-opoźnienia Polski w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego wynoszą około 20 lat w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Dotyczy to zwłaszcza braku spójnego programu działania szkoły, rodziców, samorządów i instytucji odpowiedzialnych za poprawę stanu bezpieczeństwa,
-reforma systemu oświaty umożliwia ograniczenie zajęć wychowania komunikacyjnego do poziomu wykluczającego przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym,
-zbyt mało jest nauczycieli profesjonalnie przygotowanych do prowadzenia zajęć z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego; uruchamiane w wyższych uczelniach studia podyplomowe o tej specjalizacji nie mają kompletu słuchaczy,
-są wyjątki; w środowiskach, w których aktywność nauczyciela, dyrektora szkoły przekonuje samorząd, gdzie od lat istnieje dobra współpraca szkoły z Policją, instruktorami PZM, LOK, specjalistami z zarządów dróg, tam nauczyciel ma odpowiednią liczbę godzin na przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz na przygotowanie 10-latków do zdobycia karty rowerowej, gminy zwracają część kosztów ponoszonych przez nauczycieli na doskonalenie zawodowe.

Bolesław Stefaniak

wersja do druku
administrator strony: filips
8(a)(3)). -->